Grafik
Grafik
IGN*Geologisk Museum*Institut for Geoscience*GEUS
Om centret
Publikationer og geofakta
Kurser
Projekter
SitemapUdskriftsvenlig

PUBLIKATIONER

Geoviden - Geologi og Geografi

er et populærvidenskabeligt blad, der henvender sig til de, der underviser i geologi og geografi og til de, der på anden måde er interesseret i naturen og menneskers udnyttelse af Jorden. Bladet er rigt illustreret med billeder og figurer, og det udkommer fire gange om året.

Alle numre af "Geoviden - Geologi og Geografi" kan læses on-line og hentes i PDF-format.
Du kan også abonnere på den trykte udgave af bladet eller bestille tidligere numre. Det er gratis.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Presse- og kommunikationsenheden ved GEUS.


 Nummer 1, 2018   Nummer 2, 2018
   
                                                         
                                                                                                                                           

Feltarbejde spiller en stor rolle i geologers forskning og
praktiske arbejde. I felten omsættes geologiske teorier
til konkrete eksempler – og måske danner feltarbejdet
grundlag for nye idéer?     
 

Fagene geologi og arkæologi kan mange ting hver for sig, men tilsammen – og ved brug af nye naturvidenskabelige analysemetoder – kan faget geoarkæologi komme rigtigt langt. I dette hæfte præsenteres historier med nogle af de nye og banebrydende forskningsresultater.                                                                          
   
Download pdf-fil
geoviden-1-2018.pdf
Download pdf-fil
geoviden-2-2018.pdf
   


Nummer 1, 2017 Nummer 2, 2017 Nummer 3, 2017 Nummer 4, 2017
GEOVIDEN nr 1 2017GEOVIDEN nr 2 2017GEOVIDEN nr 3 2017GEOVIDEN nr 4 2017


Indlandsisen og hedebølger
Seneste skred på Stevns klint
Genetablering af stenrev i Gilleleje
Geodiversitet

LÆSØ
Opståen, kysttilvækst,
klima, vegetation,
bosættelse og saltindustri

NATIONALPARK MOLS BJERGE
- et landskab formet af is og vand,
Fundamentet under Mols Bjerge,
- et enkelt istidslandskab med en kompliceret dannelse
Landskabshistorien efter istiden
Kæmpestore kampesten

BYEN OG DENS UNDERGRUND
- Beliggenhed, udvikling,
klimaforandringer og bygeologi

Download pdf-fil
geoviden-1-2017.pdf
~ 12 mb
Download pdf-fil
geoviden-2-2017.pdf
~ 11 mb
Download pdf-fil
geoviden-3-2017.pdf
~ 10 mb
Download pdf-fil
geoviden-4-2017.pdf
~ 13 mb


Nummer 1, 2016 Nummer 2, 2016 Nummer 3, 2016 Nummer 4, 2016
GEOVIDEN nr 1 2016GEOVIDEN nr 2 2016GEOVIDEN nr 3 2016GEOVIDEN nr 4 2016

En krise i livets historie

Masseuddøen og samtidig vulkanisme ved Trias–Jura-grænsen

Geologi på tværs af kysten
Kystens forskydning
Marin kortlægning
Kystnære områder
Grøn laser
Maringeologi og arkæologi

Rubjerg Knude

Klint, klit og klima – en geologisk historie om Vendsyssels dannelse

Søforklaringer

Koblingen mellem landskab, grundvand og søer
Hampen sø - truet af forurening med næringsstoffer
Væng sø - en naturlig eutrof sø
Tvorup hul - en brunvandet sø

Download pdf-fil
geoviden-1-2016.pdf
~ 8,0 mb
Download pdf-fil
geoviden-2-2016.pdf
~ 7,0 mb

Download pdf-fil
geoviden-3-2016.pdf
~ 11,4 mb
Video, animation og tidsmaskine: www.rubjergknude.dk
Download pdf-fil
geoviden-4-2016.pdf
~9,5 mb


Nummer 1, 2015 Nummer 2, 2015 Nummer 3, 2015 Nummer 4, 2015
GEOVIDEN nr 1 2015GEOVIDEN nr 2 2015GEOVIDEN nr 3 2015GEOVIDEN nr 4 2015

Geopark Odsherred

Danmarks første geopark

Kviksølv

Egenskaber og anvendelse
Den globale kviksølvforurening
Kviksølv i din middagsmad
Kviksølv er en nervegift
Kviksølv og guldminer

Værdifuld geologi og geologibevarelse i Danmark

Nationale Geologiske Interesseområder (NGI)
Nationale Kystlandskaber (NK)
GeoSites
Verdensarv
Geoparker
Nationalparker

Indlandsisen - før og nu

1930'ernes polarhelte
Marine sedimentkerner
Tærskelsøer - på sporet af Indlandsisens fluktuationer
Eksponeringsdateringer
Med Søværnet på feltarbejde
Grønlands geologiske udforskning

Download pdf-fil
geoviden-1-2015.pdf
~ 7,5 mb
Download pdf-fil
geoviden-2-2015.pdf
~ 6,0 mb
Undervisningsmateriale om kviksølvforurening
www.grundstof80.dk
Download pdf-fil
geoviden-3-2015.pdf
~ 5,0 mb
Download pdf-fil
geoviden-4-2015.pdf
~ 5,5 mb


Nummer 1, 2014 Nummer 2, 2014 Nummer 3, 2014 Nummer 4, 2014
GEOVIDEN nr 1 2014GEOVIDEN nr 2 2014GEOVIDEN nr 3 2014GEOVIDEN nr 4 2014

Kontinenter i kollision

Da bjergene blev gennemsigtige
Den danske havbund

Sedimentkortlægning før og nu
Habitatkortlægning
Nyt digitalt havbundssedimentkort
Råstoffer i havet omkring Danmark
Sedimentdynamik i kystzonen
Sedimentkortlægning - internationalt set

Stevns Klint

Ny dansk verdensarv
Nitrat

Nitrat i drikkevand og vores sundhed
Transport af nitrat fra rodzonen til overfladevand
Omsætning af nitrat i undergrunden
Beskyttelse af grundvandsressourcen
Virker beskyttelsen af grundvandet?
Hvor forsvinder kvælstoffet i grundvandet?
National kvælstofmodel
Nitrat i økosystemer

Download pdf-fil
geoviden-1-2014.pdf
~ 8,0 mb
Download pdf-fil
geoviden-2-2014.pdf
~ 7,0 mb
Download pdf-fil
geoviden-3-2014.pdf
~ 7,0 mb
Download pdf-fil
geoviden-4-2014.pdf
~ 7,5 mb


Nummer 1, 2013 Nummer 2, 2013 Nummer 3, 2013 Nummer 4, 2013
GEOVIDEN nr 1 2013GEOVIDEN nr 2 2013GEOVIDEN nr 3 2013GEOVIDEN nr 4 2013

Olie og gas i dansk undergrund

Olie- og gasdannelse i Nordsøbassinet
Jurassiske sandstensreservoirer
Miocæne kulbrinter
Skifergas i Danmark
Forbedret teknik for olieindvinding

Kraterstrukturer, meteoritter og chokeffekter:

Trusler og gaver fra rummetSuperstormen i 1634
Grundvandskortlægning i Thailand
Kattegat - Nordeuropas bedste klima- og miljø-dataarkiv?
Olie-indvindingseksperiment
Isbjerge flår havbunden op

Jordbund

Jordbundsudvikling i danske landskaber
Jordbunden som landskabsdannende faktor
Kulstof & kvælstof på godt og ondt
Jordbunden som arkiv
Danmarks bedste jord
Jord og jordrelaterede emner

Download pdf-fil
geoviden-1-2013.pdf
~ 7,0 mb
Download pdf-fil
geoviden-2-2013.pdf
~ 6,6 mb
Download pdf-fil
geoviden-3-2013.pdf
~ 8,0 mb
Download pdf-fil
geoviden-4-2013.pdf
~ 7,0 mb


Nummer 1, 2012 Nummer 2, 2012 Nummer 3, 2012 Nummer 4, 2012
GEOVIDEN nr 1 2012GEOVIDEN nr 2 2012GEOVIDEN nr 3 2012GEOVIDEN nr 4 2012

Anholt

Anholts landskabselementer
Strandvoldsslettens udvikling de seneste 7000 år
Ørkenen på Anholt
Flakket - et marint forland under konstant forandring
Georadar: geofysisk målemetode til detaljeret kortlægning af jordstrukturer
Isfremstød og ledeblokkene på Anholt

Salt

Salt - et vigtigt mineral
Saltet i Danmarks undergrund
Salt grundvand - vandet under det ferske grundvand
Nordens første storindustri - saltproduktionen på Læsø (1150-1652)

Molerets historie

Jordarten Moler
Landet omkring molerhavet
Drivhusklima i tidligste Eocæn
Askelagene i moleret og den nordatlantiske vulkanprovins
Glacialtektonik i moleret
Glacialtektonisk deformation foran og under isen
Moler - et geologisk råstof

Mineralske råstoffer

Råstoffer - Hvad bruger vi dem til?
Mineralske råstoffer - Grønlands rigdomme
Kritiske mineraler - Hvad er det for nogle?
Maniitsoq-krateret i et økonomisk-geologisk perspektiv
Råstoffernes dynamik
Seneste nyt fra Grønland

Download pdf-fil
geoviden-1-2012.pdf
~ 9,2 mb

Se traileren til filmen, som omtales i bladet
Download pdf-fil
geoviden-2-2012.pdf
~ 6,9 mb
Download pdf-fil
geoviden-3-2012.pdf
~ 4,7 mb
Download pdf-fil
geoviden-4-2012.pdf
~ 4,9 mbNummer 1, 2011 Nummer 2, 2011 Nummer 3, 2011 Nummer 4, 2011
GEOVIDEN nr 1 2011GEOVIDEN nr 2 2011GEOVIDEN nr 3 2011GEOVIDEN nr 3 2011

Bornholm-Skåne regionens tektoniske udvikling
Jordskælv i Sorgenfrei-Tornquist zonen?

Slutdepot for Risøs radioaktive affald
Indledning/forhistorie
Affaldet
Depotdesign og risikovurderinger
Transportstudier
Kortlægning og lokalisering, geologi
Andre steder i verden

Klimaændringer i fortid og nutid
To eksempler på varme perioder - Skoven ved Nordpolen/Eem-tiden
To eksempler på kolde perioder - Sidste istid/Den Lille Istid
Strandforskydning - Bratte klimaændringer - Tørke - De senere årtier - Kuldioxid - Hvad med solen? - Isen smelter - Indlandsisen - Antarktis - Flydende gletsjere - Andre gletsjere på Jorden - Havis - Permafrost - Stiger havniveauet? - Tilpasser planter og dyr sig til klimaændringer? - Hvad med bio-brændstof? - Hvad kan der gøres? - Hvad bringer fremtiden?

Geovidenskab A
Når jorden skælver
Jordens klimasystem
Modellering af grundvandsstrømme
Jorden som varmekilde
Download pdf-fil
geoviden-1-2011.pdf
~ 4,8 mb

Download pdf-fil
geoviden-2-2011.pdf
~ 7,6 mb

Download pdf-fil
geoviden-3-2011.pdf
~ 7 mb
Download pdf-fil
geoviden-4-2011.pdf
~ 6 mb


Nummer 1, 2010 Nummer 2, 2010 Nummer 3, 2010 Nummer 4, 2010
GEOVIDEN nr 1 2010GEOVIDEN nr 2 2010GEOVIDEN nr 3 2010GEOVIDEN nr 4 2010

Darwin som palæontolog
Hvordan opfattede man udvikling før Darwin?
'Deep time' - geologisk tid
Fabelagtige fossiler
Hvordan opstår atoller?
Huller i den fossile rækkefølge
Hvordan dannes fossiler?

Danmarks geologiske udvikling fra 1.450 til 65 mio. år før nu
Undergrundens lange rejse hen over Ækvator
Bjergkæder, jordskælv og vulkaner i Danmark
Fra ørken til syndflod
Danmark på bunden af dybt hav
Diamanter, malm og dinosaurer på Bornholm

Danmarks geologiske udvikling fra 65 til 2,6 mio før nu
Palæogen - Fra drivhus til kølehus
Neogen - Da Danmark steg op af havet
Radon og radioaktivitet i danske bjergarter og sedimenter
Hvad er radon og er det farligt?
Hvad viser den danske radon-undersøgelse?
Hvor er der radon i Danmark?
Hvordan kommer radon ind i huset?
Hvordan dannes radon?
Hvad er sammenhængen mellem radon og mobiltelefoner?
Download pdf-fil
geoviden-1-2010.pdf
~ 6,8 mb

Download pdf-fil
geoviden-2-2010.pdf
~ 4,5 mb

Download pdf-fil
geoviden-3-2010.pdf
~ 5,2 mb

Download pdf-fil
geoviden-4-2010.pdf
~ 6,5 mbNummer 1, 2009 Nummer 2, 2009 Nummer 3, 2009 Nummer 4, 2009
GEOVIDEN nr 1 2009GEOVIDEN nr 2 2009GEOVIDEN nr 3 2009GEOVIDEN nr 4 2009

Vadehavet
Dannelse,
historie og processer
Barrierekyster
Marsken
Når havspejlet stiger

Klimaændringer
Fremtidens vandressourcer i Danmark
Effekter af fortidige klimaændringer
Ocean, Is og Klimaændringer
Verdenshavets 'klima-maskine'
Grønlands Indlandsis og klimaet
Vandkraft i Grønland
Enorme mængder kulstof bundet i jorden
Darwin i dansk videnskab og kultur
Evolutionsteoriens modtagelse og udvikling blandt danske naturforskere
Evolutionsteoriens modtagelse hos danske forfattere
Darwin og geologiens principper
Darwin og religiøse følelser
I Darwins fodspor...

Læs on-line:
geoviden-1-2009.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 2,1 mb

Download pdf-fil
geoviden-1-2009.pdf
~ 5,2 mb

Download pdf-fil
geoviden-2-2009.pdf
~ 9,6 mb
Download pdf-fil
geoviden-3-2009.pdf
~ 5,3 mb
Download pdf-fil
geoviden-4-2009.pdf
~ 6,0 mb


Nummer 1, 2008 Nummer 2, 2008 Nummer 3, 2008 Nummer 4, 2008
GEOVIDEN nr 1 2008GEOVIDEN nr 2 2008GEOVIDEN nr 3 2008GEOVIDEN nr 4 2008

2008 - Jordens internationale år
Vand
Naturkatastrofer
Ressourcer
Megabyer

Geo-forskning i ulande
Landbrug og miljø i Senegal
Klimaændringer i Sahel
Småbønder og landbrug
Olie i Vietnam
Kenyas kyst
Livets historie
Prækambrium
Det tidligste liv
De tidlige mikrober
Dyreriget opstår
Livets historie
Phanerozoikum
Palæozoisk liv
Den moderne fauna
Livets opbygning

Læs on-line:
geoviden-1-2008.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 2,5 mb

Download pdf-fil
geoviden-1-2008.pdf
~ 3,2 mb

Læs on-line:
geoviden-2-2008.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 2,8 mb

Download pdf-fil
geoviden-2-2008.pdf
~ 2,7 mb
Læs on-line:
geoviden-3-2008.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 2,9 mb

Download pdf-fil
geoviden-3-2008.pdf
~ 4,4 mb
Læs on-line:
geoviden-4-2008.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 3,0 mb

Download pdf-fil
geoviden-4-2008.pdf
~ 6,0 mb


Nummer 1, 2007 Nummer 2, 2007 Nummer 3, 2007 Nummer 4, 2007
GEOVIDEN nr 1 2007GEOVIDEN nr 2 2007Forside til nr 3 2007
Forside til nr 4 2007

Landskabets udvikling i Danmark
Fra natur- til kulturlandskab
Vadehavet
Den dynamiske jordbund
Bylandskabet

Små-skala guldminedrift i udviklingslandene
Hvor, hvorfor og hvordan
Fattige guldgravere
Vejen fra mine til butik
Kviksølv og helbred
Retorten

Galathea 3
Galathea 3 i Grønland
Geologien i Holsteinsborg Dyb
Levevilkår på små øer i Stillehavet
Andesbjergenes rødder
Rom, orkaner og tsunamier
Vulkaner
Hvorfor smelter jorden nogle steder?
Vulkaner i Nordatlanten
Vulkaner i Danmark
Vulkanernes rigdomme
Varsling af vulkanudbrud
Vulkaner andre steder i solsystemet

Læs on-line:
geoviden-1-2007.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 2,3 mb

Download pdf-fil
geoviden-1-2007.pdf
~ 3,7mb

Læs on-line:
geoviden-2-2007.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 2,5mb

Download pdf-fil
geoviden-2-2007.pdf
~ 1,8mb

Læs on-line:
geoviden-3-2007.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 2,4mb

Download pdf-fil
geoviden-3-2007.pdf
~ 5.0mb
Læs on-line:
geoviden-4-2007.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 2,2mb

Download pdf-fil
geoviden-4-2007.pdf
~ 7.0mb


Nummer 1, 2006 Nummer 2, 2006 Nummer 3, 2006 Nummer 4, 2006
GEOVIDEN nr 1 2006GEOVIDEN nr 2 2006GEOVIDEN nr 3 2006
GEOVIDEN nr 4 2006

Vandressourcer
Udnyttelse af vand i store flodbassiner

Klima
Klimaproblematikken og kulstofkredsløbet

Solsystemet
Fra altings oprindelse til Livets opståen
Fortidens drivhusverden
Indsigt for fremtiden

Læs on-line:
geoviden-1-2006.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 1,9 mb

Download pdf-fil
geoviden-1-2006.pdf
~ 3,7mb

Læs on-line:
geoviden-2-2006.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 1,8 mb

Download pdf-fil
geoviden-2-2006.pdf
~ 3,2mb

Læs on-line:
geoviden-3-2006.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 1,7 mb

Download pdf-fil
geoviden-3-2006.pdf
~ 4,0 mb

Se video: Bjergning af en af verdens største jernmeteoritter, Agpalilik
 

Læs on-line:
geoviden-4-2006.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 2,3 mb

Download pdf-fil
geoviden-4-2006.pdf
~ 3,6 mb


Nummer 1, 2005 Nummer 2, 2005 Nummer 3, 2005 Nummer 4, 2005
GEOVIDEN nr 1 2005GEOVIDEN nr 2 2005GEOVIDEN nr 3 2005GEOVIDEN nr 4 2005

Mineralske råstoffer
Mineralske råstoffer skal udgøre en vigtig indtægtskilde for det grønlandske samfund.

Miljø i Grønland
Råstofudvinding påvirker det omkringliggende miljø.

De seneste 150.000 år i Danmark
Istidslandskabet og naturens udvikling
Danmarks kyster
  • Kysterne omkring Blåvands Huk
  • Finkornet sediment og tungmetaller i Vadehavet
  • Sandflugt ved Jyllands vestkyst gennem årtusinder
  • Kystproblemer
Jordens indre
  • Dybe processer i jordens indre
  • Jordens øvre kappe
  • Carlsbergforkastningen
  • Jordskælv som måleredskab
  • Jordskælv ved Qeqertarsuaq i Vestgrønland
  • En tsunami i Danmark?

Læs on-line:
geoviden-1-2005.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 1,8 mb

Download pdf-fil
geoviden-1-2005.pdf
~ 4mb

Læs on-line:
geoviden-2-2005.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 2,2 mb

Download pdf-fil
geoviden-2-2005.pdf
~ 3,4mb

Læs on-line:
geoviden-3-2005.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 1,6 mb

Download pdf-fil
geoviden-3-2005.pdf
~ 2,9mb
Læs on-line:
geoviden-4-2005.html

BEMÆRK:
Stort dokument ~ 1,2 mb

Download pdf-fil
geoviden-4-2005.pdf
~ 4,5mb


Grafik
© Geocenter Danmark Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38 14 20 00 E-mail:
Sidst ændret : 18. december 2017
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!