Grafik
Grafik
IGN*Geologisk Museum*Institut for Geoscience*GEUS
Om centret
Publikationer og geofakta
Kurser
Projekter
 Til forsiden > Publikationer og geofakta > Feltaktiviteter > Feltaktiviteter i Grønland 2008
Sitemap

Feltaktiviteter i Grønland 2008


Download pdf-fil (velegnet til udskrivning), 2008.pdf (~ 840kb)

background image
FELTAKTIVITETER

i GRØNLAND i 2008
Information fra GEOCENTER DANMARK
Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i
Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet på
bagsiden. Både geologisk kortlægning, råstofundersøgelser og undersøgelser
af miljø og klima er på programmet.
background image
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2008
1.
Geologisk kortlægning
mellem Buksefjorden og
Fredrikshåb Isblink.
I 2008 gennemfører GEUS regional geologisk kortlægn-
ing mellem Buksefjorden og Fredrikshåb Isblink, i samar-
bejde med en række universiteter fra England, Sverige og
Canada. Undersøgelserne i 2008 er skibs- og helikopter-
baserede. I tilknytning til kortlægningen skal der indsam-
les prøver til geokemiske og petrologiske laboratorieana-
lyser, ligesom der skal samles prøver til aldersbestem-
melser. Projektet finansieres af Råstofdirektoratet og
GEUS.
Kontaktperson: Anders Scherstén, GEUS
Arbejdsopgaver: Geologisk kortlægning
Periode: 16. juni til 2. august
Antal deltagere: 17
2.
Hydrotermale
mineraliseringer
Formålet med feltarbejdet er at studere hydrotermale
mineraliseringer i regionen mellem Buksefjorden og
Fiskenæsset. Der vil blive foretaget detaljeret kortlægning
og indsamling af bjergartsprøver til geokemiske analyser.
Projektet finansieres af Råstofdirektoratet.
Kontaktperson: Jochen Kolb, GEUS
Arbejdsopgaver: Malmgeologiske undersøgelser
Periode: 24. juni til 29. juli
Antal deltagere: 4
3.
Den arkæiske blok,
Fiskenæsset
I sommeren 2008 gennemføres feltarbejde for at vur-
dere potentialet for platingruppe mineraler i de Arkæiske
anorthositer i Fiskenæs området. Der skal foretages ind-
samling af bjergartsprøver til geokemiske og petrologiske
laboratorieanalyser. Projektet finansieres af Råstofdirek-
toratet og GEUS.
Kontaktperson: Per Kalvig, GEUS
Arbejdsopgaver: Malmgeologiske undersøgelser
Periode: 24. juni til 29. juli
Antal deltagere: 4
4.
Indlandsisen og klimaet i
tiden efter istiden
(RINK projektet)
I 2008 vil der blive indsamlet prøver til exponeringsda-
teringer fra nunatakker og fjeldtoppe i området mellem
Buksefjord og Sermilik i Vestgrønland. Desuden skal de
hævede marine aflejringer i fjordene undersøges.
For målet med projektet er at undersøge Indlandsisens
afsmeltning og randzonens reaktion på varmeperioder i
tidlig Holocæn (for ca. 8000 år siden) og efter Den Lille
Istid (siden ca. 1900). Arbejdet støttes af Kommissionen
for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, Lund
Universitet og Bergen Universitet.
Kontaktperson: Svend Funder, Geologisk Museum, KU
Arbejdsopgaver: Kvartærgeologi
Periode: Ultimo juni og primo juli
Antal deltagere: 3
5.
Naturovervågning ved
Nuuk
I 2007 blev der påbegyndt en samlet lavarktisk økosy-
stem-monitering ved Nuuk (Nuuk Basic), hvoraf Geo-
Basis Nuuk blandt andet omfatter snemonitering og
målinger af gasudvekslinger mellem jord, vegetation og
atmosfære. Moniteringen fortsætter i 2008 og gennem-
føres som et samarbejde mellem Institut for Geografi og
Geologi, Asiaq, Grønlands Naturinstitut og Danmarks
Miljøundersøgelser. Projektet finansieres af Klima-
styrelsen.
Kontaktperson: Birger Ulf Hansen, Institut for Geografi og Geologi,
Københavns Universitet
Arbejdsopgaver: Geomorfologisk monitering
Periode: 22. juni til ca. 3. august
Antal deltagere: 3
6.
Overvågning af Indlandsisen
(PROMICE/FreshLink)
To automatiske massebalancestationer besøges og ved-
ligeholdes på indlandsisen i bunden af Godthåbsfjorden i
Vestgrønland. Projektet finansieres af Miljøministeriet via
Miljøstyrelsens DANCEA program og af Kommissionen
for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland.
Kontaktperson: Andreas P. Ahlstrøm, GEUS
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: Juli
Antal deltagere: 2
7.
Klimaovervågning ved
Kangerlussuaq
I forbindelse med projektet `Climate Record in Kanger-
lussuaq' (CRIK) gennemføres der målinger af vandføring
og sedimenttransport nær Kangerlussuaq lufthavn i Vest-
grønland. Der foretages endvidere undersøgelser af land-
skabsudviklingen. Projektet finansieres af Kommissionen
for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland.
Kontaktperson: Bent Hasholt, Institut for Geografi og Geologi,
Københavns Universitet
Arbejdsopgaver: Geomonitering
Perioder: Juli og september
Antal deltagere: 3
background image
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2008
8.
SKB/Posiva projekt
To automatiske massebalancestationer etableres på ind-
landsisens rand ved Kangerlussuaq i Vestgrønland.
Projektet finansieres af SKB og Posiva (hhv. den svenske
og finske institution for opbevaring af atombrændselsaf-
fald).
Kontaktperson: Andreas P. Ahlstrøm, GEUS
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 2
9.
Feltarbejde og feltkursus
ved Kangerlussuaq
Formålet er at gennemføre et kursus i glaciologi, sedi-
mentologi, geomorfologi og kvartærgeologi for stud-
erende ved Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Inden
selve kurset vil der blive gennemført feltarbejde for at
kortlægge, hvorledes beliggenheden af Indlandsisens rand
har varieret igennem de seneste årtusinder. Kurset finan-
sieres af deltagerne og feltarbejdet af Aarhus Universitet.
Kontaktpersoner: Christian Kronborg og Niels Tvis Knudsen, Institut
for Geologi, Aahus Universitet
Arbejdsopgaver: Feltarbejde og feltkursus
Periode: 12. juni til 30. juli
Antal deltagere: 18
10.
Seismiske undersøgelser i
Davis Strædet og Baffin
Bugt
I efteråret gennemfører det tyske havforskningsskib
Maria S. Merian refraktions- og refleksionsseismiske
undersøgelser i Davis Strædet og den sydlige del af Baffin
Bugten for at undersøge den geodynamiske udvikling af
området. De seismiske målinger skal kortlægge udtyndin-
gen af den kontinentale skorpe mellem Canada og Grøn-
land og undersøge overgangen til oceanisk skorpe. Der
indsamles også tyngdedata og magnetiske data, som sam-
men med de seismiske data skal bruges til at udvikle en
model, der kan beskrive den pladetektoniske og magma-
tiske udvikling. Projektet er et samarbejde mellem Alfred
Wegener Instituttet, Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe og GEUS og det finansieres af
det tyske forskningsråd, EU og Forskningsrådet for
Natur og Univers.
Kontaktperson: Thomas Funck, GEUS
Arbejdsopgaver: Seismiske og geofysiske undersøgelser
Periode: 18. september til 29. oktober
Antal deltagere: 3 fra GEUS
11.
Maringeologiske under-
søgelser i Disko Bugt
(FRONTSEAT)
Med skibene Smilla og Porsild vil der blive foretaget ma-
ringeologiske undersøgelser i området ud for Jakobs-
havn Isfjord (Kangia) i Disko Bugt. Smilla vil blive anvendt
til at indsamle detaljerede informationer om havbundens
dybdeforhold med et flerstråle-ekkolod, mens Porsild vil
blive anvendt til indsamling af to meter lange sediment-
kerner fra havbunden. Sedimentkernerne vil blive
anvendt til at rekonstruere de hydrografiske og klima-
tiske forhold samt datering af isbjergserosionsspor på
havbunden siden området blev isfrit for omkring 10.000
år siden. Sedimentkernerne indsamles i de sedimentære
bassiner, og der fokuseres på ændringer i smeltevandstil-
førsel og kalvisproduktion. Projektet finansieres af
Geomar (Kiel Universitet), hollandske IPY midler
(International Polar Year) og GEUS.
Kontaktpersoner: Antoon Kuijpers, Naja Mikkelsen
og Jørn Bo Jensen, GEUS
Arbejdsopgaver: Maringeologiske undersøgelser
Periode: 11. august til 4. september
Antal deltagere: 3 fra GEUS
12.
Nuussuaq Bassinet
På sydkysten af Nuussuaq (øst for Paatuut) og nordky-
sten af Disko (øst for Qullissat) gennemføres sedimen-
tologisk feltarbejde og systematisk prøveindsamling i
profiler, som dækker to relativt snævre tidsrum i hen-
holdsvis Øvre Kridt (Atane Formationen) og Paleocæn
(Atani-kerluk Formatinen). Projektet finansieres af
Carlsberg-fondet.
Kontaktperson: Gunver Krarup Pedersen,
Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet
Arbejdsopgaver: Sedimentologiske undersøgelser
Periode: 8. til 25. juli
Antal deltagere: 2
13.
Omplacering og check af
jordskælvsseismologisk
station i NEEM iskerne
borelejren
Jordskælvsseismologiske stationer på svært tilgængelige
steder kan bruges til at få de første informationer om
strukturer i skorpen og øvre kappe under stationen.
Allerede sidste år opsatte glaciologerne på GEUS' vegne
et seismometer i lejren. I år henter vi data fra det for-
gangne år og omplacerer instrumentet til laboratorierne
i isen. Finansiering fra seismisk tjeneste ved GEUS.
Kontaktperson: Trine Dahl-Jensen, GEUS
Arbejdsopgaver: Tilsyn og omplacering af seismisk station
Periode: 21. til 28. juli
Antal deltagere: 1
background image
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2008
14.
Kap Washington
vulkanitterne
For 80 til 60 millioner år siden skete der voldsomme
vulkanudbrud, hvor lava flød ud på overfladen ved Kap
Washington i Nordgrønland. Utallige sprækker i Nord -
grønlands bjerge, fyldt med størknede lava-bjergarter
vidner om denne vulkanske periode. Forskerne vil i fel-
ten forsøge at rekonstruere rækkefølgen af de vulkanske
begivenheder og tage prøver af de vulkanske bjergarter
for nøjere at bestemme deres alder og sammensætning.
Projektet finansieres af Forskningsrådet for Natur og
Univers og National Science Foundation, USA.
Kontaktperson: Paul Martin Holm, Institut for Geografi og Geologi,
Københavns Universitet
Arbejdsopgaver: Magmapetrologiske undersøgelser
Periode: ca. 7. juli til 7. august
Antal deltagere: 6
15.
Overvågning af Indlands-
isen (PROMICE)
Der skal opsættes fire nye automatiske massebalancesta-
tioner med helikopterstøtte. To placeres på indlandsisens
rand i Kronprins Christians Land i Nordgrønland, og to
placeres på indlandsisens rand i bunden af Scoresby Sund
i Østgrønland. Projektet finansieres af Miljøministeriet
via Miljøstyrelsens DANCEA program.
Kontaktperson: Andreas P. Ahlstrøm, GEUS
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: Juli
Antal deltagere: 2
16.
Kulbrintegeologi i Nord-
østgrønland
Et borehold og fem felthold arbejder i området fra Jame-
son Land til Wollaston Forland med indsamling af geolo-
gisk prøvemateriale. Boreholdet forventer at gennem-
bore hele den Øvre Jurassiske Hareelv Formation.
Borehullerne logges geofysisk og efter hjemkomsten
gennemføres der omfattede laboratorieanalyser på ker -
nerne. Feltholdene indsamler prøver til brug for prove-
niensanalyser, til belysning af områdets hævningshistorie,
til dateringer og geokemiske analyser. Feltarbejdet er en
del af omfattende undersøgelser af den Mesozoiske-
Kænozoiske lagserie i Nordøstgrønland. Resultaterne er
af stor vigtighed for udforskningen af kontinentalsokke-
len, som olieindustrien forventes at påbegynde i de kom-
mende årtier. Projektet finansieres af GEUS.
Kontaktpersoner: Stefan Piasecki og Jørgen Bojesen-Koefoed, GEUS
Arbejdsopgaver: Boringer, sedimentologi, oliegeologi
Periode: Ultimo juli til ultimo august
Deltagere: 16
17.
Maringeologi og prove-
niens i Østgrønland
I den centrale del af Østgrønland bliver der gennemført
et maringeologisk projekt, hvorunder der skal indsamles
sedimentkerner og geofysiske data, med henblik på at
belyse regionens miljø- og klimahistorie. Desuden skal
der indsamles prøver af de sedimentære Mesozoiske
bjergarter på land med henblik på studier af deres pro-
veniens. Som platform anvendes skibet Activ. Projektet
finansieres af en tysk fond og GEUS.
Kontaktpersoner: Christian Knudsen og Naja Mikkelsen, GEUS
Arbejdsopgaver: Maringeologi og bestemmelser af proveniens
Periode: 1. til 31. august
Antal deltagere: 4 fra Geocenter Danmark
18.
Overvågning af isdækket
i Zackenbergdalen
(GlacioBasis)
To automatiske massebalancestationer etableres på is-
kappen i A.P. Olsen Land ved Zackenberg i Nordøst-
grøn land. Derudover opmåles snedækket med georadar.
Projektet finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrel-
sens DANCEA program.
Kontaktperson: Andreas P. Ahlstrøm, GEUS
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: April
Antal deltagere: 3
19.
GeoArk, Nordøstgrønland
Det Kongelige Danske Geografiske Selskab tog i 2001
initiativ til et arkæologisk-geografisk forskningsprojekt i
Grønlands Nationalpark i NØ-Grønland. GeoArk initia-
tivet ønsker at belyse den eskimoiske bosætning, kultur-
ernes levevilkår og det kystlandskab og de miljøforan-
dringer, som har været rammen for kulturhistorien.
GeoArk projektet har i perioden 2007­2009 status som
et dansk IPY (International Polar Year) projekt. Projektet
har under IPY initiativet særlig fokus på perioden fra ca.
1400 til 1850, hvor Thule-folket beboede regionen. Pro -
jektet støttes i projektperioden 2007­2009 med danske
IPY midler, bevilget af Kommissionen for Videnskabelige
Undersøgelser og af midler fra private fonde.
Kontaktperson: Bjarne Holm Jakobsen, Institut for Geografi og
Geologi, Københavns Universitet
Arbejdsopgaver: Naturgeografiske, zoologiske og arkæologiske
undersøgelser
Periode: 21. juli til 2. september
Antal deltagere: 9-11
20.
GeoBasis Zackenberg
GeoBasis Zackenberg er et højarktisk moniteringspro-
gram, der blev påbegyndt i 1995. Programmet omfatter
blandt andet sne- og permafrostmonitering, vandføring
og næringsstoftransport, jordvandskemi og gasfluxmoni-
background image
tering. Desuden overvåges en række landskabsformer og
geomorfologiske processer. Moniteringen gennemføres
som et samarbejde mellem Institut for Geografi og
Geologi, Københavns Universitet og Danmarks
Miljøundersøgelser. Projektet finansieres af
Klimastyrelsen.
Kontaktperson: Birger Ulf Hansen, Institut for Geografi og Geologi,
Københavns Universitet
Arbejdsopgaver: Geomorfologisk monitering
Periode: 11. marts til medio september
Antal deltagere: 3
21.
Internationalt forsker-
kursus, Zackenberg
Hovedformålet er at integrere feltbaseret undervisning
og grundforskning inden for det arktiske landskabs re-
spons på fremtidige klimaforandringer - med særlig fokus
på samspil mellem permafrost, jord, vegetation, vand og
klima. Den første permafrostboring i Østgrønland vil
blive gennemført som en del af kurset. Kurset finansieres
af Norden, Dansk Polarcenter og University Center of
Svalbard.
Kontaktperson: Bo Elberling, Institut for Geografi og Geologi,
Københavns Universitet
Arbejdsopgaver: Permafrostboring og geo-videnskabelige
analyser og indsamlinger
Periode: August til september
Antal deltagere: 1
22.
Hyperøst
Formålet med projektet er at vurdere den geofysiske
hyperspektrale målemetodes egnethed til at påvise nye
mineralforekomster i Grønland. I år 2000 udførtes luft-
bårne hyperspektrale målinger over otte delområder i
det centrale Østgrønland. Tre af disse områder vil blive
undersøgt fra feltlejre, idet to geologer vil opsøge mulige
mineralforekomster (anomalier) defineret ud fra de luft-
bårne målinger. Anomalierne vil blive malmgeologisk
undersøgt og gennemmålt med et håndbåret spektro-
radiometer. Resultaterne af disse undersøgelser vil efter-
følgende blive brugt til at vurdere og forfine tolkningen
af de luftbårne data. Projektet finansieres af GEUS.
Kontaktperson: Bjørn Thomassen, GEUS
Arbejdsopgaver: Malmgeologiske undersøgelser
Periode: 27. juli til 27. august
Antal deltagere: 2
23.
Gletscherovervågning ved
Malmbjerg
En automatisk massebalancestation etableres på
Schuchert Gletscher ved Malmbjerg nær Mestersvig i
Østgrønland. Projektet finansieres af Quadra Mining, Ltd.
Kontaktperson: Andreas P. Ahlstrøm, GEUS
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: April
Antal deltagere: 2
24.
Skaergaard intrusionen,
Sydøstgrønland
Skaergaard intrusionen er en af de mest studerede
lagdelte mafiske intrusioner i verden og indeholder en
økonomisk vigtig Pd og Au mineralisering. I 2008 gen-
nemføres der feltarbejde i samarbejde med Platina
Ressources Limited med henblik på at udrede dannelsen
af mineraliseringen, og magmakammerprocesser generelt.
Projektet finansieres af Carlsbergfondet.
Kontaktperson: Christian Tegner, Geologisk Institut, Aahus Universitet
Arbejdsopgaver: Kortlægning og prøveindsamling
Periode: 2. til 25. august
Antal deltagere: 6
25.
Feltarbejde og ekskur-
sion, Sødalen-regionen
Der gennemføres feltarbejde og en ekskursion for
oliegeologer til området ved Sødalen i Sydøstgrønland.
Arbejdet omfatter kortlægning, indsamling af bjergart-
sprøver og fotografering af stejlvægge til brug for fotoge-
ologiske analyser. Projektet finansieres af Chevron.
Kontaktperson: Christian Knudsen, GEUS
Arbejdsopgaver: Feltarbejde og ledelse af ekskursion
Periode: August
Antal deltagere: 4 fra GEUS
26.
Gletscherjordskælv i
Sydøstgrønland
Gletscherjordskælv er en nyopdaget klasse af moderate
jordskælv, der forekommer under verdens store
gletschere. Projektets formål er at undersøge, om der
kan påvises en årsagssammenhæng mellem gletscherjord-
skælv, meteorologiske forhold, tidevand og bevægelser i
de grønlandske isstrømme. Feltarbejdet vil blive udført
på Helheimgletscheren ved Tasiilaq, som er en af de
største udløbsgletschere i Grønland. På selve gletscher-
tungen skal der placeres ca. 20 GPS-stationer, som vil
registrere flytningen af isen flere gange i minuttet, samt
en automatisk vejrstation. Projektet finansieres af
Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i
Grønland, GEUS og udenlandske kilder, og i feltarbejdet
deltager forskere fra Danmarks Rumcenter, Institute for
Space Sciences i Barcelona, University of Columbia, USA
og University of Maine, USA.
Kontaktperson: Tine B. Larsen, GEUS
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Perioder: Juni, juli, august
Antal deltagere: 2 fra GEUS deltager i feltarbejdet
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2008
background image
27.
Klimaforskning i
Sydøstgrønland
I 2008 er det 75 år siden, der blev foretaget de første
iagttagelser og videnskabelige målinger ved Mittivakkat
gletscheren, og siden 1970 er der foretaget løbende
målinger med udgangspunkt i Sermilik stationen. Målinger
vedrørende klima, glaciologi, hydrologi og geomorfologi
fortsætter i 2008, finansieret af Forskningsrådet for
Natur og Univers og Geocenter Danmark. I august
afholdes et jubilæum ved stationen og i Tasiilaq.
Kontaktperson: Bjarne Holm Jakobsen,
Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet
Arbejdsopgaver: Geografisk forskning og monitering
Periode: Ultimo maj til ultimo august
Antal deltagere: 7
28.
Mittivakkat gletscheren
En automatisk målestation opsættes i samarbejde med
Københavns Universitet på Mittivakkat gletscheren nær
Tasiilaq i Sydøstgrønland. Projektet finansieres af
Geocenter Danmark.
Kontaktperson: Andreas P. Ahlstrøm, GEUS
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: Juli
Antal deltagere: 2
29.
Overvågning af
Indlandsisen (PROMICE)
To automatiske massebalancestationer besøges og
vedligeholdes på indlandsisen nær Tasiilaq i Østgrønland.
Besøget foregår med hundeslæder og et Tv-hold fra
Danmarks Radio/DR2 følger med på turen. Projektet
finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens
DANCEA program og Danmarks Radio/DR2.
Kontaktperson: Andreas P. Ahlstrøm, GEUS
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: Maj
Antal deltagere: 4
30.
Kontinentalsokkel -
projektet
Med skibet Kommandor Jack foretages et togt til farvan-
det ud for Sydgrønland. Under togtet skal der indsamles
detaljerede bathymetriske data med et flerstråle-ekko -
lod. Dataindsamlingen varetages af firmaet FUGRO-
OSAE. Projektet er en del af det danske Kontinental -
sokkel projekt, der undersøger kontinentalsokkelen i
udvalgte områder ved Færøerne og Grønland, og det er
finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling.
Kontaktperson: Christian Marcussen, GEUS
Arbejdsopgaver: Bathymetriske undersøgelser
Periode: ca. 1. august til ca. 1. oktober
Der deltager ingen personer fra Geocentret i togtet
31.
Overvågning af Ind-
landsisen (PROMICE)
En automatisk massebalancestation besøges og vedlige-
holdes og en ekstra sættes op, begge på indlandsisens
rand ved Sermilik Bræ nær Qassimiut i Sydgrønland.
Projektet finansieres af Miljøministeriet via
Miljøstyrelsens DANCEA program.
Kontaktperson: Andreas P. Ahlstrøm, GEUS
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: Juli
Antal deltagere: 2
32.
Ikaitsøjler i Ikka Fjorden
Ikka Fjorden rummer over tusinde ikaitsøjler, der rejser
sig op fra fjordbunden. Dannelsen af søjlerne hænger
sammen med sodaholdigt kildevand, der siver ud gennem
sprækker i fjordbunden. Søjlerne opbygges af mineralet
ikait, der kun er stabilt ved en temperatur under
omkring 6 grader og derfor er yderst følsomt over for
stigninger af havvandets temperatur. Projektleder er
Peter Stougaard, Institut for Mikrobiologi, Life Science
Faculty, Københavns Universitet, og projektet finansieres
af Villum Kann Rasmussens Fond.
Kontaktpersoner: Bo Elberling og Bjørn Buchardt,
Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet
Arbejdsopgaver: Biologiske og geo-videnskabelige analyser
og indsamlinger
Periode: Juli 2008
Antal deltagere: 1 student fra Geocenter Danmark, 12 personer
fra øvrige institutter ved Københavns Universitet
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2008
background image
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2008
Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner:
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, (GEUS)
Øster Voldgade 10, 1350 København K, telefon (+45) 38 14 20 00, telefax (+45) 38 14 20 50
e-post geus@geus.dk
Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet
Øster Voldgade 10, 1350 København K, telefon (+45) 35 32 25 00, telefax (+45) 35 32 25 01
e-post info@geogr.ku.dk
e-post info@geol.ku.dk
Geologisk Museum, Københavns Universitet
Øster Voldgade 5-7, 1350 København K, telefon (+45) 35 32 23 45, telefax (+45) 35 32 23 25
e-post rcp@snm.ku.dk
Geologisk Institut,
Aarhus Universitet
Høegh-Guldbergs Gade 2B, 1670 Århus C, telefon (+45) 88 42 94 00, telefax (+45) 45 89 42 06
e-post geologi@au.dk
background image
6
6
6
1,2,3,4
500 km
24
11
11
11
12
12
12
7,8,9
10
17
29
30
31
31
31
32
32
32
27, 28
26
26
26
24, 25
16
16
16
6
6
5
13
13
13
7
13
13
18
19
20,21
19
23
23
23
22
13
13
14
15
15
15
15
15
15
23
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2008
Grafik
© Geocenter Danmark Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38 14 20 00 E-mail:
Sidst ændret : Torsdag 26. Juni, 2008
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!