Grafik
Grafik
IGN*Geologisk Museum*Institut for Geoscience*GEUS
Om centret
Publikationer og geofakta
Kurser
Projekter
 Til forsiden > Publikationer og geofakta > Feltaktiviteter > Feltaktiviteter i Grønland 2007
Sitemap

Feltaktiviteter i Grønland 2007


Download pdf-fil (velegnet til udskrivning), 2007.pdf (~ 150kb)

background image
KØBENHAVN
GEOCENTER
FELTAKTIVITETER
i GRØNLAND i 2007
Information fra GEOCENTER KØBENHAVN
Geocenter København fremlægger herved planerne for årets feltarbejde i
Grønland. Områderne hvor der foregår feltarbejde er indtegnet på kortet på
bagsiden. Både geologisk kortlægning, råstofundersøgelser og undersøgelser
af miljø og klima er på programmet.
background image
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2007
1.
Geologisk kortlægning ved
Nuuk
Regionen omkring Nuuk er kendt for nogle af verdens
ældste bjergarter samt flere interessante guldforekom-
ster. I 2004 til 2007 gennemfører GEUS feltarbejde på
kortbladet Kapisillit, i samarbejde med en række univer-
siteter i Australien, Storbritannien, Tyskland, Sverige, USA,
Canada og Danmark. Undersøgelserne i 2007 er heli-
kopterbaserede. I år skal der desuden foretages regio-
nale undersøgelser i Nuuk-området for at opdateringe
eksisterende kort. I tilknytning til kortlægningen skal der
indsamles prøver til geokemiske og petrologiske labora-
torieanalyser, ligesom der skal samles prøver til alders-
bestemmelser. Projektet finansieres af GEUS.
Kontaktperson: Emma Rehnström, GEUS
Arbejdsopgaver: Geologisk kortlægning
Periode: 16. juli til 24. august
Antal deltagere: 15
2.
Naturovervågning ved
Nuuk
I 2007 bliver der påbegyndt en samlet lavarktisk økosy-
stem-monitering ved Nuuk (Nuuk Basic), hvoraf Geo-
Basis Nuuk blandt andet omfatter snemonitering og
målinger af gasudvekslinger mellem jord, vegetation og
atmosfære. Moniteringen gennemføres som et samarbe-
jde mellem Institut for Geografi og Geologi, Københavns
Universitet, Asiaq, Grønlands Naturinstitut og Danmarks
Miljøunder-søgelser. Projektet finansieres af
Miljøstyrelsen.
Kontaktperson: Birger Ulf Hansen, Institut for Geografi og Geologi
Arbejdsopgaver: Geomorfologisk monitering
Periode: Maj til oktober
Antal deltagere: 4
3.
Overvågning af
Indlandsisen
Miljøministeriet har gennem GEUS iværksat en
overvågning af massetabet fra Indlandsisen. Programmet
skal rulles ud i en etableringsfase på fire år, før det
overgår til driftsfasen. I 2007 skal der sættes fem
automatiske massebalance-stationer (AMS) op på
Indlandsisens rand. To AMS skal etableres på Indlandsisen
nær Tasiilaq, Østgrønland, andre to AMS skal op på
Indlandsisen i bunden af Godthåbsfjorden og en sidste
AMS skal op på Indlandsisen ved Sermilik Bræ i
Sydgrønland. Under PROMICE (Programme for
Monitoring of the Greenland Ice Sheet) bliver der også
foretaget en flybåren radar- og laseraltimetrisk opmåling
langs et enkelt flyvespor hele vejen rundt om Grønland i
Indlandsisens randzone. Projektet finansieres af
Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program.
Kontaktperson: Andreas P. Ahlstrøm, GEUS
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: Juli og august
Antal deltagere: 3
4.
Jordens ældste bjergarter
Formålet med projektet er at lede efter 'microbial mats'
(tynde lag af bakterier eller alger) i nogle af verdens æld-
ste bjergarter, som findes ved Isua i den indre del af
Godthåbsfjorden. Bjerarterne er omkring 3800 til 3900
millioner år gamle. Som base bruges GEUS' baselejr på
Storø i Godthåbsfjorden. Projektet ledes af Nora Noffke
fra Old Dominion University i USA, og det finansieres af
ameriranske kilder.
Kontaktperson: Peter Appel, GEUS
Arbejdsopgaver: Palæobiologiske undersøgelser
Periode: 15. juli til 15. august
Antal deltagere: 2
5.
Diamant ekskursion
Der udføres feltarbejde i Kangerlussuaq regionen, idet
der arbejdes ud fra Kangerlussuaq Lufthavn. Formålet
med arbejdet er at forberede en feltekskursion til om-
rådets kimberlitbjergarter for den 9. Internationale
Kimberlit Kongres i 2008 i Frankfurt. Arbejdet finansieres
af Råstofdirektoratet.
Kontaktperson: Karsten Secher, GEUS
Arbejdsopgaver: Rekognosering
Periode: Sidste uge af juli
Antal deltagere: 2
6.
Klimaovervågning ved
Kangerlussuaq
I forbindelse med projektet 'Climate Record in
Kangerlussuaq' (CRIK) gennemføres der målinger af
vandføring og sedimenttransport nær Kangerlussuaq
lufthavn i Vestgrønland. Projektet finansieres af
Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i
Grønland.
Kontaktperson: Bent Hasholt, Institut for Geografi og Geologi
Arbejdsopgaver: Geomonitering
Perioder: April, juni og september
Antal deltagere: 1
7.
Jordskælv i Vestgrønland
I 2007 skal der hjemtages 4 seismografer, som står i
Sarfartooq området i Vestgrønland. Forskerne skal
blandt andet bruge de indsamlede data omkring jord-
skælv til at beregne, hvor tyk jordskorpen er i dette
område. Der er tale om uhyre fintfølende instrumenter,
som er placeret på stabilt underlag og forsynet med
strøm fra solpaneler. Projektet finansieres af Råstof-
direktoratet i Nuuk og GEUS.
Kontaktperson: Peter Voss, GEUS
Arbejdsopgaver: Hjemtagning af seismografer
Periode: Sidst i august
Antal deltagere: 1­2
background image
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2007
8.
Maringeologiske under-
søgelser i Vestgrønland
Det tyske havforskningsskib Maria S. Merian vil foretage
maringeologiske undersøgelser i Nordre Strømfjord,
Disko Bugt, Vaigat og Uummannaq Fjord for at under-
søge samspillet mellem hydrosphære, geosphære og
klima. Data vedrørende fortidens hydrografi og klima vil
blive indsamlet ud fra studier af sedimentkerner fra de
dybe fjordområder. I Disko Bugt og Uummannaq om-
rådet vil fokus være på undersøgelser af de sedimentære
bassiner med henblik på at kortlægge den geologiske
udvikling, idet der fokuseres på ændringer i smeltevands-
tilførsel og palæo-oceanografiske forhold. I Nordre
Strømfjord området vil fokus ligge på undersøgelser af
ændringer i det relative havniveau. Projektet finansieres
af det tyske forskningsråd.
Kontaktpersoner: Naja Mikkelsen og Antoon Kuijpers, GEUS
Arbejdsopgaver: Maringeologiske undersøgelser
Periode: 14. juni til 4. juli
Antal deltagere: 3 fra GEUS
9.
Hovedfagskursus i natur-
geografi på Disko
Feltkurset anvender Arktisk Station i Godhavn som base.
Formålet med kurset er at give de studerende kendskab
til feltteknik - herunder apparater og metoder - til ind-
samling af data med henblik på at belyse naturfaglige
problemstillinger. Der fokuseres på samspillet mellem
jord, vegetation, vand og klima. Kurset finansieres af del-
tagerne og Arktisk Station.
Kontaktperson: Bo Elberling, Institut for Geografi og Geologi
Arbejdsopgaver: Hovedfagskursus
Periode: 12. til 24. juli
Antal deltagere: 14
10.
Malmundersøgelser ved
Thule
Som led i en pågående registrering af mineralforekom-
sterne i Nordvestgrønland, vil to geologer undersøge
udvalgte dele af den sydlige del af Thule/Qaanaaq regio-
nen. Undersøgelserne vil omfatte kendte mineralis-
eringer af jern, titan, kobber og guld samt lovende
lokaliteter udpeget ved studiet af satellit billeder.
Arbejdet bliver udført til fods fra seks teltlejre, der flyt-
tes med helikopter. Projektet finansieres af GEUS.
Kontaktperson: Bjørn Thomassen, GEUS
Arbejdsopgaver: Råstofundersøgelser
Periode: 18. juli til 29. august
Antal deltagere: 2
11.
Kontinentalsokkel-
projektet I
Med den svenske isbryder Oden og en russisk atomis-
bryder foretages et togt til farvandet nord for Grønland.
Under togtet skal der indsamles bathymetriske, gravi-
metriske og seismiske data. Togtet, der har navnet LOM-
ROG 2007 (Lomonosov Ridge off Greenland), er et
samarbejde mellem GEUS, Geologisk Institut ved Aarhus
Universitet og svenske institutioner. De sidstnævnte vil
indsamle geologiske prøver og gennemføre oceano-
grafiske undersøgelser. Projektet er en del af det danske
Kontinentalsokkelprojekt, der undersøger kontinental-
sokkelen i udvalgte områder ved Færøeren og Grønland,
og det er finansieret af Ministeriet for Videnskab, Tek-
nologi og Udvikling. Canada medfinansierer indsamlingen
af de seismiske data.
Kontaktperson: Christian Marcussen, GEUS
Arbejdsopgaver: Seismiske undersøgelser
Periode: 12. august til 17. september
Antal deltagere fra Kontinentalsokkelprojektet: 10
12.
Kontinentalsokkel-
projektet II
I forbindelse med Kontinentalsokkelprojektet indsamler
Rigsfællesskabet data om jordskorpen i det nordligste
Grønland. I 2004 blev der opsat seismografer på tre
positioner i Nordgrønland; en af dem blev flyttet til en
fjerde position i 2006. I år skal stationerne hentes hjem.
Ud fra de indsamlede data kan forskerne undersøge
strukturen og tykkelsen af jordskorpen i regionen. Der
er tale om uhyre fintfølende instrumenter, som er pla-
ceret på stabilt underlag og forsynet med strøm året
rundt fra solpaneler og vindmøller. Projektet finansieres
af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Kontaktperson: Trine Dahl-Jensen, GEUS
Arbejdsopgaver: Hjemtagning af seismografer
Periode: 10-12 dage i perioden fra 1. til 25. juli
Antal deltagere: 2
13.
Vulkanske bjergarter ved
Kap Washington
For 80 til 60 millioner år siden skete der voldsomme
vulkanudbrud, hvor lava flød ud på overfladen ved Kap
Washington i Nordgrønland. Utallige sprækker i Nord-
grønlands bjerge, fyldt med størknede lava-bjergarter
vidner om denne vulkanske periode. Forskerne vil i fel-
ten forsøge at rekonstruere rækkefølgen af de vulkanske
begivenheder og tage prøver af de vulkanske bjergarter
for nøjere at bestemme deres alder og sammensætning.
Det vil give ny viden om, hvorfor kontinenter sprækker
op, hvordan havområder dannes, og hvad der sker ved
meget voldsom vulkansk aktivitet. Desuden kan projek-
tet måske afsløre områder med vigtige råstoffer.
Projektet finansieres af Forskningsrådet for Natur og
Univers.
background image
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2007
Kontaktperson: Paul Martin Holm, Institut for Geografi og Geologi
Arbejdsopgaver: Magmapetrologiske undersøgelser
Periode: Juli
Antal deltagere: 3-4
14.
Klimaundersøgelser i det
nordligste Grønland
Projektets formål er at undersøge klimasvingninger,
ændringer i havis, gletscherændringer og de skiftende
levevilkår for palæoeskimoer i de sidste ca. 100.000 år.
Arbejdet vil foregå i Grønlands nordligste kystområder
mod det Arktiske Ocean ­ et af de sidste områder, hvor
havis findes året rundt. Det omfatter undersøgelse af
gletschernes dynamik og klimafølsomhed i fortid og
nutid; seismik og boring fra havis på Independence Fjord,
sedimentologisk og faunistisk analyse af hævede marine
aflejringer; samt udgravninger og indsamling af fossilt
DNA fra palæoeskimoiske bopladser. Projektet finan-
sieres af Kommissionen for Videnskabelige Under-
søgelser i Grønland (KVUG) og Forskningsrådet for
Natur og Univers.
Kontaktperson: Kurt Kjær, Geologisk Museum
Arbejdsopgaver: Kvartærgeologiske og arkæologiske undersøgelser
Periode: Ultimo juli til ultimo august
Antal deltagere: 11
15.
Nedre Kridt i Wollaston
Forland
Kridt-tiden var karakteriseret af et drivhusklima. Der er
imidlertid indikationer på, at klimaet i perioder i Tidlig
Kridt afveg fra det generelle billede af forholdene i
Kridt-tiden ­ måske endda med nedisning på polerne.
For at opnå en større forståelse af palæoklimaet i Tidlig
Kridt-tid vil projektet inddrage data fra høje bredde-
grader. Nedre Kridt i Nordøstgrønland markerer en
periode med markante forandringer i aflejringsmiljøet og
i den fossile fauna- og florasammensætning.
Forandringerne vil gennem palæontologiske, sedimentol-
ogiske, stratigrafiske og geokemiske undersøgelser blive
relateret til palæoceanografien i det Grønlandske
­Norske Havstræde og palæoklimaet i Kridt-tiden.
Projektet finansieres af Carlsbergfondet og det tyske
forskningsråd.
Kontaktperson: Peter Alsen, Institut for Geografi og Geologi
Arbejdsopgaver: Opmåling af lagserier og indsamling af bjergarts -
prøver og fossiler
Periode: Medio juli til primo august
Antal deltagere: 2­3
16.
GeoBasis Zackenberg
GeoBasis Zackenberg er et højarktisk moniteringspro-
gram, der blev påbegyndt i 1995. Programmet omfatter
blandt andet sne- og permafrostmonitering, vandføring
og næringsstoftransport, jordvandskemi og gasfluxmoni-
tering. Desuden overvåges en række landskabsformer og
geomorfologiske processer. Moniteringen gennemføres
som et samarbejde mellem Institut for Geografi og
Geologi, Københavns Universitet og Danmarks Miljø-
undersøgelser. Projektet finansieres af Miljøstyrelsen.
Kontaktperson: Birger Ulf Hansen, Institut for Geografi og Geologi
Arbejdsopgaver: Geomorfologisk monitering
Periode: Juni til september
Antal deltagere: 2
17.
GeoArk, Nordøstgrønland
GeoArk-projektets formål er at belyse samspillet mellem
den tidligere bosætning og naturforhold, gennem en inte-
greret indsats af forskere fra geofag, arkæologi og biolo-
gi. I 2007­2009 vil der blive fokuseret på perioden fra
1400 til 1850, hvor Thule folket beboede regionen. I pro-
jektet deltager forskere fra Institut for Geografi og
Geologi, Nationalmuseet i Danmark og Zoologisk
Museum. Projektet er finansieret af Kommissionen for
Videnskabelige Undersøgelser i Grønland og private
fonde.
Kontaktperson: Bjarne Holm Jakobsen, Institut for Geografi og
Geologi
Arbejdsopgaver: Naturgeografiske og arkæologiske undersøgelser
Periode: 31. til 28. august
Antal deltagere: 6
18.
Palæozoikum i
Nordøstgrønland
I Nordøstgrønland findes tykke lagserier fra den yngste
del af jordens ældste tidsperiode, Prækambrium og fra
Nedre Palæozoikum. Aflejringerne vil blive underkastet
grundige undersøgelser i 2007, hvor der arbejdes på Ella
Ø og ved Krumme Langsø. Der vil blive foretaget op-
målinger og indsamlinger af prøver for analyser af fos-
siler og analyser af stabile kulstof isotoper. Projektet
finansieres af Carlsbergfondet.
Kontaktperson: Svend Stouge, Geologisk Museum
Arbejdsopgaver: Stratigrafiske og palæontologiske undersøgelser
Periode: August
Antal deltagere: 2
19.
Glaciale skælv i
Sydøstgrønland
Glaciale jordskælv er en nyopdaget klasse af moderate
jordskælv, der forekommer under verdens store
gletschere. Hyppigheden af glaciale jordskælv er størst
om sommeren, hvilket falder sammen med øget
isbevægelse. Projektets formål er at undersøge, om der
kan påvises en årsagssammenhæng mellem glaciale jord-
skælv og bevægelser i de grønlandske isstrømme.
Feltarbejdet vil blive udført på Helheimglescheren ved
Tasiilaq, der er en af de største udløbsgletschere i
Grønland. På selve gletschertungen skal der placeres ca.
20 GPS-stationer, som vil registrere flytningen af isen
flere gange i minuttet. Projektet finansieres af Geocenter
background image
København, Kommissionen for Videnskabelige Under-
søgelser i Grønland og udenlandske kilder, og i feltar-
bejdet deltager forskere fra Danmarks Rumcenter,
Institute for Space Sciences i Barcelona, University of
Columbia, USA og University of Maine, USA.
Kontaktperson: Tine B. Larsen, GEUS
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: Juni, juli, august
Antal deltagere: 3 fra Geocenter København
20.
Klimaovervågning i
Sydøstgrønland
I forbindelse med det Internationale Polar År starter et
projekt, Arctic-HYDRA, hvis hovedformål er at under-
søge variationen i den hydrologiske cyclus i Arktis.
Sermilik feltstationen er siden dens indvielse i 1970
blevet brugt til studier af Mittivakkat gletscher og dens
omgivelser. Der findes således allerede lange måleserier.
Finansiering fra Forskningrådet for Natur og Univers,
Geografisk Institut og Geocenter København.
Kontaktperson: Bent Hasholt, Geografisk Institut
Arbejdsopgaver: Geomonitering
Periode: Juni og august
Antal deltagere: 3­5
21.
Ikaitsøjler i Ikka Fjorden
Ikka Fjorden rummer over tusinde ikaitsøjler, der rejser
sig op fra fjordbunden. Dannelsen af søjlerne hænger
sammen med mineralholdigt kildevand, der siver ud gen-
nem sprækker i fjordbunden. Søjlerne opbygges af min-
eralet ikait, der kun er stabilt ved en temperatur under
omkring 6 grader og derfor er yderst følsom overfor
stigninger af havvandets temperatur. Projektleder er
Peter Stougaard, Institut for Mikrobiologi, Life Science
Faculty, Københavns Universitet, og projektet finansieres
af Villum Kann Rasmussens Fond.
Kontaktpersoner: Bjørn Buchardt og Bo Elberling, Institut for
Geografi og Geologi
Arbejdsopgaver: Biologiske og geo-videnskabelige analyser og ind-
samlinger
Periode: 3. til 18. juli
Antal deltagere: 14
22.
Diamanter i Vestgrønland
GEUS fandt i 2006 nye forekomster af kimberlit-lignende
bjergarter i området syd for Nuuk regionen, og vil i
2007 foretage rekognoscering i området mellem Nuuk
og Fiskenæsset efter flere forekomster af samme bjerg-
arter. Der vil blive taget prøver af de nye fund og disse
vil blive undersøgt for indhold af diamanter og
højtryksmineraler dannet i jordens kappe på samme
dybde som diamanter. Projektet er finansieret af
Råstofdirektoratet og GEUS.
Kontaktperson: Troels F. Nielsen, GEUS
Periode: Råstofundersøgelser
Periode: 16. juli til 13. august
Antal deltagere: 4
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2007
Geocenter København er et formaliseret samarbejde mellem de tre selvstændige institutioner:
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, (GEUS)
Øster Voldgade 10, 1350 København K, telefon (+45) 38 14 20 00, telefax (+45) 38 14 20 50
e-post geus@geus.dk
Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet
Øster Voldgade 10, 1350 København K, telefon (+45) 35 32 24 00, telefax (+45) 33 14 83 22
e-post info@geogr.ku.dk
e-post info@geol.ku.dk
Geologisk Museum, Københavns Universitet
Øster Voldgade 5-7, 1350 København K, telefon (+45) 35 32 23 45, telefax (+45) 35 32 23 25
e-post rcp@snm.ku.dk
background image
14
14
14
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
500 km
8
15-16
17
18
10
9
1
6
4
3
1
6
7
7
4
3
3
3
3
3
7
7
14
14
19
20
21
22
2
5
19
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2007
KØBENHAVN
GEOCENTER
Grafik
© Geocenter Danmark Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38 14 20 00 E-mail:
Sidst ændret : Torsdag 21. Juni, 2007
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!