Grafik
Grafik
IGN*Geologisk Museum*Institut for Geoscience*GEUS
Om centret
Publikationer og geofakta
Kurser
Projekter
 Til forsiden > Publikationer og geofakta > Feltaktiviteter > Feltaktiviteter i Grønland 2006
Sitemap

Feltaktiviteter i Grønland 2006


Download pdf-fil (velegnet til udskrivning), 2006.pdf (~ 350kb)
background image
KØBENHAVN
GEOCENTER
FELTAKTIVITETER
i GRØNLAND i 2006
Information fra GEOCENTER KØBENHAVN
Geocenter København fremlægger herved planerne for årets feltarbejde i
Grønland. Områderne hvor der foregår feltarbejde er indtegnet på kortet på
bagsiden. Både geologisk kortlægning, råstofundersøgelser og undersøgelser
af miljø og klima er på programmet.
background image
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2006 
1
.
Ressource evaluering af regio-
nen fra Fiskenæsset til Sukker-
toppen Iskappe
Denne overskrift dækker over en række projekter, som
har til formål at give en samlet vurdering af den geolo-
giske udvikling af grønstensbælter med henblik på at
kortlægge deres mineral potentiale. Samtidig med kort-
lægning af udvalgte områder fokuseres på mineralres-
sourcer, specielt guld. Feltarbejdet bliver fordelt på
Fiskefjord regionen, Qussuk halvøen, Kappisilit området,
Qorqut, Buksefjorden og umiddelbart nord for Fiskenæs-
set. Der vil blive foretaget detaljeret geologisk kortlægn-
ing, samt undersøgelse af hydrothermale omdannelser og
indsamling af prøver til malmgeologiske undersøgelser.
Kortlægningen og de efterfølgende geokemiske, malm-
geologiske og geokronologiske undersøgelser vil give en
stærkt forbedret forståelse af malmforkomsterne i Nuuk
-regionen. I projektet deltager udover GEUS ansatte folk
fra geologiske institutter i Canada og England. Projek-
terne finansieres af GEUS og Råstofdirektoratet, Nuuk.
Kontaktperson: Henrik Stendal og Peter Appel, GEUS
Arbejdsopgaver: Malmgeologiske undersøgelser og geologisk
kortlægning
Periode: 10. juli til 14. august
Antal deltagere: 10
2
.
Geologisk kortlægning, Kapisillit
kortbladet i Godthåbsfjord
Regionen omkring Nuuk er kendt for nogle af verdens
ældste bjergarter samt flere interessante guldforekom-
ster. I 2004 til 2007 gennemfører GEUS feltarbejdet til
kortbladet Kapisillit, i samarbejde med en række univer-
siteter i Australien, Storbritannien,Tyskland, Sverige, USA,
Canada og Danmark. Undersøgelserne i 2006 er heli-
kopterbaserede. I tilknytning til kortlægningen skal der
indsamles prøver for geokemiske og petrologiske labora-
torieanalyser, ligesom der skal samles prøver til alders-
bestemmelser. Projektet finansieres af GEUS.
Kontaktperson: Julie Hollis, GEUS
Arbejdsopgaver: Geologisk kortlægning
Periode: 6. juli til 21. august
Antal deltagere: 10
3
.
Karbonatitter og kimberlitter i
Vestgrønland
GEUS fandt i 2005 en ny karbonatit-forekomst, og vil i
2006 følge op på dette fund. En karbonatit er en magma-
tisk kalkstensbjergart med højt indhold af bl.a. strontium,
barium, fosfor og de såkaldte "sjældne jordartsmetaller"
(f.eks. lanthan, cerium og neodymium). Desuden vil der
blive arbejdet med kimberlitter, især med henblik på at
vurdere deres diamantpotentiale.
Projektet finansieres af Råstofdirektoratet og GEUS.
Kontaktperson: Agnete Steenfelt, GEUS
Arbejdsopgaver: Råstofundersøgelser
Periode: 10. juli til 8. august
Antal deltagere: 5
4
.
Storø, Godthåbsfjorden
Formålet med projektet er at udføre detaljeret geologisk
kortlægning og strukturanalyser af de Arkæiske bjerg-
arter omkring guldforkomsten på Storø. Projektet
udføres for NunaMinerals, som har koncession i om-
rådet. Desuden skal der indsamles prøver til geokro-
nologi, geokemi og petrografi, for nøjere at undersøge,
hvordan og hvornår guldet er koncentreret i bjerg-
arterne. Projektet finansieres af NunaMinerals i Nuuk og
udføres parallelt med andre GEUS projekter i området.
Kontaktperson: Jeroen van Gool, GEUS
Arbejdsopgaver: Geologisk kortlægning og strukturanalyser
Periode: 18. juli til 21. august
Antal deltagere: 2
5
.
Geostatistik projekt
I forsættelse af tidligere projekter, hvor nye statistiske
metoder har været brugt til at klassificere signaturen af
mineralforekomster og specielle geologiske miljøer i digi-
tale data udføres der feltarbejde i Nuuk regionen. De
grundlæggende principper for metoderne er at specifikke
geologiske fænomener afspejles på en bestemt måde.
Herudfra kan områder af speciel interesse udpeges, og
en mere målrettet indsats i feltarbejdet opnås. Bl.a. vil
der blive udført feltopfølgning i områder der via de sta-
tistiske metoder er udpeget som mulige favorable om-
råder for guldmineraliseringer. Resultaterne fra det efter-
følgende feltarbejde vil senere indgå i en fornyet analyse
af mineralpotentialet for hele regionen. Projektet finan-
sieres af Råstofdirektoratet under Grønlands Hjemme-
styre.
Kontaktperson: Bo Møller Stensgaard, GEUS
Arbejdsopgaver: Indsamling af geologiske, geokemiske og geofysisk
data, samt undersøgelser af mineraliseringer og specifikke geologiske
miljøer
Periode: 10. juli til 14. august
Antal deltagere: 2
6
.
Sarfartooq
I 2006 skal der opsættes en række seismografer i om-
rådet mellem Sarfartooq og Sisimiut i Vestgrønland.
Forskerne skal blandt andet bruge data til at beregne,
hvor tyk jordskorpen er i dette område. Der er tale om
uhyre fintfølende instrumenter, som er placeret på stabilt
underlag og forsynet med strøm fra solpaneler. Projektet
finansieres af Råstofdirektoratet i Nuuk. Projektet er et
pilotprojekt, som skal danne basis for en større engelsk-
dansk ansøgning til det engelske forskningsråd.
Kontaktperson: Peter Voss, GEUS
Arbejdsopgaver: Opsætning af seismografer
Periode: 18. juni til 2. juli
Antal deltagere: 2
background image
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2006
7
.
Global forurening af Indlandsisen
Projektet er et pilotprojekt, hvis formål er at undersøge
den kemiske og mikrobielle forurening af Indlandsisen i
relation til isens alder. I projektet vil der blive indsamlet
isprøver fra forskellige lokaliteter på Indlandsisen og i
forskellige dybder repræsenterende is af forskellig alder.
Prøverne vil blive indsamlet ved anvendelse af aseptiske
teknikker og analyseret for indholdet af pesticider, PAH
forbindelser, PCB samt levedygtige mikrobielle kim.
Grænseoverskridende forurening forventes at påvirke
sammensætningen af den kemiske forurening, mens for-
ureningen med levedygtige mikrobielle kim kan stamme
fra direkte spredning af kim eller være en følge af næ-
ringsstofbelastning af isen. Projektet finansieres af Miljø-
styrelsen via programmet for miljøstøtte til Arktis.
Kontaktperson: Carsten Suhr Jakobsen, GEUS
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: April-oktober
Antal deltagere: 5
8
.
ICEMON
De seneste års forskning har vist, at der foregår en ud-
tynding af Indlandsisens rand, men årsagerne er endnu
ikke fastlagte. For at få et klarere billede af årsagerne til
ændringerne i Indlandsisens randområder, er der langs
tre linjer opsat en række nyudviklede automatiske
massebalance stationer. Linjerne er placeret i nærheden
af bemandede lufthavne for at holde omkostningerne
nede, nemlig Narssap Sermia i Godthåbsfjorden, Sermilik
gletscher i Sydgrønland og Isortoq nær Tasiilaq i Sydøst-
grønland. Pilotprojektet har demonstreret en omkost-
ningseffektiv metode til overvågning af Indlandsisens af-
smeltning, men har også understreget vanskelighederne
ved at operere under de forhold og i det voldsomme
klima, der kendetegner Indlandsisens dynamiske random-
råde. Projektet finansieres af Miljøministeriet via pro-
grammet for miljøstøtte til Arktis.
Kontaktperson: Andreas P. Ahlstrøm, GEUS
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: Juni, juli og august
Antal deltagere: 3
9
.
Østlige Disko og Ataa regionen
Sandet i Atane Formationen på Disko og Nuussuaq blev
aflejret i et floddelta for ca. 65 millioner år siden. Formå-
let med projektet er udfra laboratorie-analyser af enkel-
te sandskorn at undersøge, hvorfra sandet kom, og om
der har været kimberlitter i regionen. Der er tale om en
opfølgning af prøveindsamling i 2005. Desuden vil loka-
liteter i Ataa området med lamproiter og ultramafiske
lamprofyrer (nært beslægtet med kimberlitter) blive un-
dersøgt med henblik på at undersøge deres diamantpo-
tentiale. Skibet Porsild fra Arktisk Station, Qeqertarssuaq
chartres i ca. en uge. Projektet finansieres af GEUS.
Kontaktperson: Stefan Bernstein, GEUS
Arbejdsopgaver: Indsamling af sand- og bjergartsprøver
Periode: juni til juli
Antal deltagere: 2
10
.
CryoGreen
En station til at måle afsmeltningen på isen er blevet
installeret på Indlandsisen i Melville Bugt hvor NASA
resultater viser kraftig udtynding af Indlandsisen. Projek-
tet CryoGreen er et samarbejdsprojekt med Danmarks
Tekniske Universitet og Danmarks Rumcenter og for-
løber over 3 år fra 2004 med finansiering fra Forsknings-
rådet for Natur og Univers. Projektets hovedformål er at
foretage 'ground truth' studier i forbindelse med opsend-
elsen af CryoSat satellitten i 2004 fra den Europæiske
Rumfartsorganisation.
Kontaktperson: Andreas P. Ahlstrøm, GEUS
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: Juli
Antal deltagere: 2
11
.
Kontinentalsokkelprojektet
I forbindelse med Kontinentalsokkelprojektet er det
vigtigt for Rigsfællesskabet at indhente viden om under-
grunden i det nordligste Grønland. I 2004 blev der opsat
tre seismografer i Nordgrønland, og i år skal data hentes
hjem og stationerne tilses. Så kan forskerne starte bereg-
ninger af tykkelsen af jordskorpen i dette område. Der
er tale om uhyre fintfølende instrumenter, som er pla-
ceret på stabilt underlag og forsynet med strøm året
rundt fra solpaneler og vindmøller. Projektet finansieres
af Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling.
Kontaktperson: Trine Dahl-Jensen, GEUS
Arbejdsopgaver: Tilsyn af seismografer
Periode: 1. til 12. juli
Antal deltagere: 3
12
.
Kap Washington
For 80 til 60 millioner år siden skete der voldsomme
vulkanudbrud, hvor lava flød op til overfladen i Nord-
grønland. Utallige sprækker i Nordgrønlands bjerge, fyldt
med størknede lava-bjergarter vidner om denne vulkan-
ske periode. Forskerne vil tage prøver af de vulkanske
bjergarter for nøjere at bestemme deres alder og sam-
mensætning. Det vil give ny viden om, hvorfor kontinen-
ter sprækker op, hvordan havområder dannes, og hvad
der sker ved meget voldsom vulkansk aktivitet. Desuden
kan projektet måske afsløre områder med vigtige råstof-
fer. Projektet finansieres af Forskningsrådet for Natur og
Univers.
Kontaktperson: Paul Martin Holm, Geologisk Institut
Arbejdsopgaver: Magmapetrologiske undersøgelser
Periode: Juli
Antal deltagere: 8
13
.
LongTerm
Projektets formål er at undersøge klimasvingninger, æn-
dringer i havis, gletscherændringer og de skiftende lev-
evilkår for palæoeskimoer i de sidste ca. 100.000 år.
Arbejdet vil foregå i Grønlands nordligste kystområder
mod det Arktiske Ocean - et af de sidste områder, hvor
background image
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2006
havis findes året rundt. Det omfatter undersøgelse af
gletschernes dynamik og klimafølsomhed i fortid og nutid;
boringer i søer; seismik og boring fra havis på Indepen-
dence Fjord, sedimentologisk og fauna analyse af hævede
marine aflejringer; samt udgravninger og indsamling af fos-
silt DNA fra palæoeskimoiske bopladser. Projektet finan-
sieres af Forskningsrådet for Natur og Univers.
Kontaktperson: Svend Funder, Geologisk Museum
Arbejdsopgaver: Miljø og klima
Periode: 5. juli til 16. august
Antal deltagere: 11
14
.
Tilbage til Kap København,
Peary Land
Kap København Formationens organiske rester har
sandsynligvis været indkapslet i permafrost uafbrudt i
mere end 2 millioner år. De giver derfor en helt usæd-
vanlig mulighed for at spore verdens ældste DNA - og
for at give nye oplysninger om dyre- og planteliv på den
tid. Eksponerings-dateringer af blokke fra aflejringens top
skal fortælle, hvornår isen bevægede sig hen over aflej-
ringen. Projektet er et pilotprojekt, finansieret af Carls-
bergfondet.
Kontaktperson: Svend Funder, Geologisk Museum
Arbejdsopgaver: Indsamling af prøver til DNA-analyse og ekspone-
rings-dateringer
Periode: 5. juli til 16. august
Antal deltagere: 4
15
.
Ordovicium-Silur grænsen
i Nordgrønland
For omkring 440 millioner år siden skete der dramatiske
klimaændringer, som påvirkede hele jorden.Ved polerne
blev der dannet store isskjolde, hvilket førte til markante
fald i jordens havniveau. I troperne skete der store æn-
dringer i økosystemerne, og mere end 80% af alle jord-
ens arter uddøde. Nordgrønland lå dengang i troperne,
og her findes enestående lagserier hvor man kan studere
ændringerne. I 2006 startes et multidisciplinært projekt
baseret på feltgeologi, palæobiologi, kemostratigrafi og
isotopstratigrafi. Projektet finansieres af Forskningrådet
for Natur og Univers.
Kontaktperson: David Harper, Geologisk Museum
Arbejdsopgaver: Palæoklimatiske undersøgelser
Periode: 21. juli 12. august
Antal deltagere: 6
16
.
Maringeologiske undersøgel-
ser i Independence Fjord
I forbindelse med gennemførslen af forskningsprojektet
LongTerm under Forskningsrådet for Natur og Univers
initiativet 'Forskning i Nord' bliver der i forlængelse af
det EU finansierede forskningsprojekt GreenIce lavet en
række seismiske profiler fra isen i Independence Fjord.
Desuden vil der bliver indsamlet en række sedimentker-
ner fra fjordbunden.
Kontaktperson: Naja Mikkelsen, GEUS
Arbejdsopgaver: Maringeologisk undersøgelser
Periode: 9. maj til 9. juni
Antal deltagere: 2
17
.
Øvre Proterozoikum til Ned-
re Kambrium i Nordgrønland
Nordgrønlands udvikling i sen proterozoisk tid er karak-
teriseret af opbrydningen af superkontinentet Rodinia og
dannelsen af Iapetus Oceanet (Protoatlanten) og det
Franklinske Bassin. For at opnå en bedre forståelse af
den tidlige udvikling af det Franklinske Bassin, vil der
blive udført detaljerede studier af grænsen mellem Port-
fjeld Formationen og den overliggende Buen Formation.
Grænsen mellem disse formationer er karakteriseret af
en længere periode med opløft og erosion og mulig
karstdannelse. Der vil blive udført detaljerede sedimen-
tologiske studier af den mulige karstflade og indsamlet
biostratigrafiske prøver. Projektet finansieres af Forsk-
ningsrådet for Natur og Univers.
Kontaktperson: Jon Ineson, GEUS
Arbejdsopgaver: Sedimentologiske undersøgelser og
prøveindsamlinger
Periode: 12. juli til 14. august
Antal deltagere: 5
18
.
Sen-Karbon sedimentologi,
stratigrafi og palæoklima
Projektet har til formål at udvikle aflejringsmodeller for
Sen Karbon karbonat-dominerede shelf systemer samt
at indsamle prøver til analyser af palæo-klimaet med
henblik på at forstå koblingen mellem havniveau og klima
i et tidsinternval karakteriseret af hyppige ændringer i
havniveau. Projektet er baseret på traditionel facies ana-
lyse af Øvre Karbon lagserien i to kystprofiler i det øst-
lige Nordgrønland. Målet er at klarlægge betydningen af
havniveauændringer, indsynkning, sedimenttilførelse og
kortvarige klimaændringer for den sedimentære udvikling
af de to Sen Karbon shelfområder. Projektet finansieres
af Forskningsrådet for Natur og Univers.
Kontaktperson: Lars Stemmerik, GEUS
Arbejdsopgaver: Sedimentologiske og stratigrafiske undersøgelser
Periode: 17. juli til 8. august
Antal deltagere: 3
19
.
Indlandsisen smelter måske
hurtigere end hidtil antaget
Indlandsisen svinder i dag med mellem 30 og 100 km
3
om året. Smelter den helt bort, vil havoverfladen stige
med 7 meter overalt på kloden. Forskerne har hidtil
ment, at svindet i Indlandsisen skyldes den globale op-
varmning. Men nye undersøgelser i Nordvestgrønland
tyder på, at forureningen af Indlandsisen er stigende, og
at denne forurening har en finger med i spillet.
Forskerne vil undersøge det såkaldte "sorte kulstof",
som findes i isen i form af sodpartikler. Sodpartikler
absorberer 50-200 gange mere solvarme end andre par-
tikler, og på isen fungerer de kulsorte partikler som sol-
background image
fangere, der forstærker afsmeltningen. Projektet finan-
sieres af Forskningsrådet for Natur og Univers.
Kontaktperson: Kendrick Brown, GEUS
Arbejdsopgaver: Glaciologi
Periode: Juli/august
Antal deltagere: 4
20
.
GeoBasis
GeoBasis er et moniteringsprogram, der blev påbegyndt i
1995 ved Zackenberg i Nordøstgrønland. GeoBasis om-
fatter blandt andet hydrometriske målinger i Zacken-
bergelven og monitering af det aktive lag, det vil sige det
øverste jordlag som tør op om sommeren. Desuden skal
der foretages monitering af en række landskabsformer
og geomorfologiske processer. Moniteringen gennemfø-
res som et samarbejde mellem Geografisk Institut, Kø-
benhavns Universitet, Dansk Polarcenter og Danmarks
Miljøundersøgelser. Projektet finansieres af Miljøstyrel-
sen.
Kontaktperson: Birger Ulf Hansen, Geografisk Institut
Arbejdsopgaver: Geomorfologisk monitering
Periode: Maj til september
Antal deltagere: 3
21
.
Andrée Land
I Nordøstgrønland findes tykke lagserier fra den yngste
del af jordens ældste tidsperiode, Prækambrium og fra
Nedre Palæozoikum. I Andrée Land er der velblottede
profiler gennem Eleonore Bay Supergruppen,Tillite
Gruppen og nedre del af Kong Oscar Fjord Gruppen.
Tillite Gruppen på Nordøstgrønland er kendt fordi sedi-
menterne tolkes som istidsaflejringer, der blev afsat i for-
bindelse med to istider, der fandt sted for 700 og 570
millioner år siden.Tilsvarende tillit-aflejringer er fundet
mange steder på jorden, også nær ækvator, og dette har
givet anledning til ideen om, at istiderne var globale -
svarende til en 'Snowball Earth'. Jordkloden var totalt
frossen til og hver istid blev efterfulgt af global opvarm-
ning. Aflejringerne på Andrée Land vil blive underkastet
grundige undersøgelser i 2006. Der vil blive indsamlet
prøver for analyser af encellede organismer, og der skal
indsamles prøver for analyser af stabile kulstof isotoper.
Resultatene skal sammenlignes med lignende data fra Ella
Ø og Svalbard. Projektet finansieres af Carlsbergfondet.
Kontaktperson: Svend Stouge, Geologisk Museum
Arbejdsopgaver: Stratigrafiske, palæogeografiske og
palæontologiske undersøgelser
Periode: 4. til 18. juli
Antal deltagere: 2
22
.
Glaciale skælv
Glaciale jordskælv er en nyopdaget klasse af moderate
jordskælv, der forekommer under verdens store
gletschere. Fænomenet er foreløbig kun beskrevet i en
kort artikel, men det har tiltrukket sig stor international
opmærksomhed. Hyppigheden af glaciale jordskælv er
størst om sommeren, hvilket er tidsmæssigt sammen-
faldende med observeret øget isbevægelse. Ud af ver-
dens foreløbig 46 publicerede glaciale jordskælv er de 42
lokaliseret i Grønland. Projektets formål er at under-
søge, om der kan påvises en årsagssammenhæng mellem
glaciale jordskælv og bevægelser i de grønlandske is-
strømme. Såfremt denne sammenhæng kan etableres, vil
vi råde over et nyt og enkelt redskab til overvågning af
Indlandsisens dynamik med meget høj tidsopløsning.
Feltarbejdet vil blive udført på Helheimgletscheren ved
Tasiilaq, der med et dræn på 4% af Indlandsisen er en af
de største udløbsgletschere i Grønland. På selve
gletschertungen skal der placeres ca. 20 GPS-stationer,
som vil registrere flytningen af isen flere gange i minut-
tet. Projektet finansieres af Geocenter København, Kom-
missionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
og udenlandske kilder.
Kontaktperson: Tine B. Larsen, GEUS
Arbejdsopgaver: Klima- og miljøundersøgelser
Periode: Juni, august, september
Antal deltagere: 5-6
23
.
Sermilik
Sermilik feltstationen bruges ved studier af Mittivakkat
gletscher og dens omgivelser. Stationen blev indviet i
1970, og der er siden indsamlet data, der findes på
Geografisk Institut. I 2004 startede et treårigt projekt,
som har til formål at modellere gletscherdynamik,
hydrologi og sedimenttransport i området. Deltagere er
Geografisk Institut ved Københavns Universitet, Aarhus
Universitet, GEUS, Colorado State University og Wash-
ington State University. I sommeren 2006 foretages
desuden målinger af sediment transport ved Kanger-
lussuaq. Finansiering fra Forskningrådet for Natur og
Univers og fra Geografisk Institut.
Kontaktperson: Bent Hasholt, Geografisk Institut
Arbejdsopgaver: Geomonitering, feltkursus
Periode: Maj/juni og august
Antal deltagere: 6
24
.
Eksport af vand fra Indlands-
isen
Grønlands Hjemmestyre har bestilt en undersøgelse af
egnede områder for produktion af flaskevand fra Ind-
landsisen.Tre gletscher-områder er blevet udpeget som
særligt egnede til anlæggelse af produktionsfaciliteter.
Disse tre lokaliteter skal besøges fra søsiden over en
periode på to uger, for at beskrive de lokale glaciolo-
giske, geologiske og kystmorfologiske forhold.
Kontaktperson: Peter Gravesen, GEUS
Arbejdsopgaver: Glaciologiske, kystmorfologiske og
geologiske forundersøgelser
Periode: Juli-august
Antal deltagere: 5
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2006
background image
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2006
25
.
Galathea 3: Miljø- og klimaæn-
dringer i Grønlandske fjorde
I forbindelse med Galathea 3 ekspeditionens besøg i
grønlandske farvand gennemføres et maringeologisk pro-
jekt, der skal tilvejebringe ny viden om ændringer i
Grønlands klima og nyere geologiske historie. Projektet
fokuserer på undersøgelser af to vestgrønlandske kyst-
områder. Med udgangspunkt i geologiske data fra hav-
bundskerner samt data fra geofysiske undersøgelser vil
Grønlands klimahistorie og geologiske udvikling siden
sidste istid blive belyst og relateret til fremtidige klima-
scenarier og klimamodeller.
Kontaktperson: Naja Mikkelsen, GEUS
Arbejdsopgaver: Maringeologisk undersøgelser
Periode: 24. august til 8. september
Antal deltagere: 10
26
.
Landhævning, erosion og
forkastningsreaktivering
GEUS har siden 2002 stået i spidsen for en række
forskningsprojekter med fokus på landhævning, erosion
og forkastningsreaktivering i Vestgrønland. Indtil i år har
arbejdet været koncentreret om det centrale Vest-
grønland, men takket være bevillinger fra Forsknings-
rådet for Natur og Univers og Carlsbergfondet er det
blevet muligt at fortsætte med det sydvestlige Grønland.
Forskningsprojektet foregår tværfagligt med forskere fra
en række lande og indenfor forskellige geologiske fagom-
råder, herunder storskala geomorfologi, analyser af fis-
sionsspor og strukturanalyser af sprækker og forkast-
ninger.
Kontaktperson: Peter Japsen, GEUS
Arbejdsopgaver: Geomorfologiske undersøgelser
Periode: 14. til 28. august
Antal deltagere: 4
27
.
Offshore Vestgrønland
Som opfølgning på havbundsprøveindsamlinger i 2003 og
2004 vil GEUS i august og september 2006 gennemføre
endnu et større togt i farvandet ud for Vestgrønland.
Hovedformålet er at påvise udsivende olie eller gas på
havbunden med henblik på detaljerede geokemiske ana-
lyser. Desuden skal der indsamles sedimenter af Palæo-
zoisk eller Mesozoisk alder. Endvidere vil der blive fore-
taget heat flow målinger i udvalgte transekter.
Undersøgelserne vil foregå ved prøvetagning i canyon
systemet vest for Fylla Banke, på og omkring en række
sea-mounts af vulkansk oprindelse, på og omkring Davis
Strait High og i farvandet vest for Disko. Eventuelt vil
der også blive indsamlet prøver i Vaigat eller Uumman-
naq Fjord. Oplysninger fra tidligere seismiske under-
søgelser og havbundsprøveindsamlinger har vist, at der
er mulighed for, at opnå mere detaljerede oplysninger
om de ældre lag.Aktiviteterne vil omfatte kortlægning af
lagene under havbunden med sediment ekkolod og side-
scan sonar samt efterfølgende prøveindsamling med
skraber og boreudstyr. Materialet vil blive undersøgt
stratigrafisk og geokemisk. Der vil også blive indsamlet
materiale til miljømæssige studier. Arbejdet udføres med
det danske forskningsskib Dana. Aktiviteterne finansieres
af Råstofdirektoratet og Nunaoil.
Kontaktperson: Finn Dalhoff, GEUS
Arbejdsopgaver: Oliegeologiske undersøgelser
Periode: August til september
Antal deltagere: 13
background image
Geocenter København er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner:
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)
Øster Voldgade 10, 1350 København K, telefon (+45) 38 14 20 00, telefax (+45) 38 14 20 50
e-post geus@geus.dk
Geologisk Institut, Københavns Universitet
Øster Voldgade 10, 1350 København K, telefon (+45) 35 32 24 00, telefax (+45) 33 14 83 22
e-post info@geol.ku.dk
Geografisk Institut, Københavns Universitet
Øster Voldgade 10, 1350 København K, telefon (+45) 35 32 25 00, telefax (+45) 35 32 25 01
e-post info@geogr.ku.dk
Geologisk Museum, Københavns Universitet
Øster Voldgade 5-7, 1350 København K, telefon (+45) 35 32 23 45, telefax (+45) 35 32 23 25
e-post rcp@snm.geomus.ku.dk
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2006
background image
10
500 km
22
22
22
21
21
21
20
20
20
23
7,8,24
24
24
24
8,24
8,24
8,24
7
7
11
11
11
11
11
11
11
13
12
16
18
19
19
19
14
15
17
17
17
1
1
6
27
9
7
7
7
7
4
4
4
7,8
7,8
7,8
25
2
2
5
5
5
2
3
3
3
26
26
3
3
3
FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 2006
KØBENHAVN
GEOCENTER
Grafik
© Geocenter Danmark Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38 14 20 00 E-mail:
Sidst ændret : Onsdag 24. Maj, 2006
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!