Grafik
Grafik
IGN*Geologisk Museum*Institut for Geoscience*GEUS
Om centret
Publikationer og geofakta
Kurser
Projekter
 Til forsiden > Om centret > Fakta > Betænkning og statut for Geocenter København
SitemapUdskriftsvenlig

Betænkning og statut

Betænkning for Geocenter København

Betænkning

I 1995 blev der lavet en betænkning om geocentret. Følgende ministerier står bag betænkningen: Statsministeriet, Miljø- og Energiministeriet, Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet. Betænkningen indeholder forslag til etablering af et center for geovidenskaber i Øster Voldgade komplekset i København. På baggrund af betænkningen blev det besluttet at påbegynde etableringen af Geocenter København.

Betænkning om Geocenter (Forskningsministeriet, betænkning nr. 1308)

Hent pdf fil af betænkning - 1922kb


Statut for Geocenter København

Betænkningen er udmøntet i en statut, der kort beskriver formål og samarbejdsramme for Geocentret. Statutten er tiltrådt af Geocentrets parter, men mangler underskriften fra de respektive ressortmyndigheder
Kapitel 1. Navn og formål
Kapitel 2. Deltagende parter og hjemmelsgrundlag
Kapitel 3. Baggrund
Kapitel 4. Deltagernes selvstændighed
Kapitel 5. Samarbejdsområder
Kapitel 6. Chefkollegiets opgaver, kompetence og sammensætning
Kapitel 7. Sekretariatsbetjening
Kapitel 8. Økonomi
Kapitel 9. Parternes optræden og ansvar udadtil
Kapitel 10. Ikrafttræden, godkendelse og ændringer af statutten


Kapitel 1
Navn og formål

§ 1

Stk. 1. Centrets navn er Geocenter København (Geocentret). Centret er placeret på Øster Voldgade 10 og 5-7.

§ 2

Stk. 1. Formålet med Geocentret er at skabe et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling på højt internationalt niveau.

Stk. 2. Med det bygningsmæssige fællesskab i komplekset på Øster Voldgade 10 (og 5-7) i København som omdrejningspunkt er det målet at etableringen af Geocentret skal forbedre og styrke samarbejdet mellem deltagerne med henblik på at stå stærkere i et stadigt mere kompetitivt og internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø på det geovidenskabelige område gennem etablering af nye, reelle og forpligtende samarbejdsrelationer indenfor forskning, undervisning og rådgivning. Organiseringen af Geocentret skal sikre, at de organisatoriske og fysiske rammer er af en sådan karakter, at dette mål kan nås.

Samarbejdet i Geocentret har endvidere følgende konkrete formål:

 • At styrke og optimere den faglige synergi og koordinering indenfor det geovidenskabelige område, navnlig mellem grundforskning og mere anvendelsesorienteret forskning og i forbindelse med rådgivning af myndigheder og erhvervsliv.
 • At styrke og udvikle de geologiske og geografiske uddannelsesmuligheder ved Geocentret, herunder udvikling af nye tværgående uddannelseselementer, baseret på øget faglig synergi mellem institutionernes forskning.
 • At tilstræbe at de samlede ressourcer udnyttes optimalt.
 • At tiltrække yderligere ressourcer til området, herunder til avanceret forskningsudstyr.
 • At tiltrække danske og udenlandske forskere og gæsteforskere til Geocentret.
 • At gøre deltagerne til mere attraktive samarbejdspartnere i Danmark og internationalt både for forskningsverdenen og erhvervslivet.
Til top


Kapitel 2
Deltagende parter og hjemmelsgrundlag

§ 3

Stk. 1. I Geocentret deltager følgende parter:

 • Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (herefter kaldet GEUS), en sektorforskningsinstitution i Miljøministeriet.
 • Geologisk Institut v/ Københavns Universitet (herefter kaldet GI)
 • Geografisk Institut v/ Københavns Universitet (herefter kaldet GRI)
 • Geologisk Museum v/ Københavns Universitet (herefter kaldet GM), samt
 • Dansk Lithosfærecenter, (herefter kaldet DLC), et center finansieret af Danmarks Grundforskningsfond og administrativt placeret i GEUS.
  (herefter samlet kaldet deltagerne).

§ 4

Stk. 1. Geocentret udgør et forpligtende samarbejde mellem de i § 3 nævnte selvstændige deltagere. Med denne statut etableres et bindende rammegrundlag for deltagernes fremtidige samarbejde i Geocentret.

Stk. 2. Denne statut fastsættes indenfor rammerne af lov om sektorforskningsinstitutioner og lov om universiteter. (Se endvidere Kapitel 4)

Stk. 3. Når der i denne statut henvises til godkendelse eller beslutning i deltagernes respektive "kompetente organer" betyder det for så vidt angår GEUS dennes bestyrelse, for så vidt angår GI, GM og GRI disses respektive institutledere eller højere instanser der har den pågældende kompetence, og for så vidt angår DLC Danmarks Grundforskningsfond.

Til top


Kapitel 3
Baggrund

§ 5

Stk. 1. I 1995 blev afgivet Betænkning om Geocenter (Forskningsministeriet, betænkning nr. 1308). Betænkningen indeholdt et forslag til etablering af et center for geovidenskaber i Øster Voldgade-komplekset i København, indbefattende GEUS, GRI, GI, GM og DLC. På baggrund af betænkningen blev det besluttet at påbegynde etableringen af Geocentret.

Stk. 2. I 1996 blev etableret et chefkollegium bestående af repræsentanter for deltagerne. Chefkollegiet påbegyndte planlægningen af etablering af Geocentret, herunder navnlig projekteringen af ombygningsprojektet for Øster Voldgade 10-komplekset. Chefkollegiets hjemmelsgrundlag har indtil dato været betænkningen. Chefkollegiet blev pr. 1.1. 2000 fuldtalligt med et eksternt medlem udpeget af Forskningsministeren.

Stk. 3. Ombygningsprojektet forventes tilendebragt medio 2002 og GEUS forventes at flytte til Øster Voldgade i foråret 2002.

Til top


Kapitel 4
Deltagernes selvstændighed

§ 6

Stk. 1. Deltagerne bevarer deres eksisterende selvstændighed, uafhængighed og ministerielle tilhørsforhold med de opgaver, de er sat til at varetage. En ændring heraf kræver ændring af denne statut jfr. §14.

Stk. 2. GEUS bevarer således sin placering som videnskabelig, rådgivende sektorforskningsinstitution i Miljøministeriet og varetager sine opgaver med hjemmel i lov om sektorforskningsinstitutioner og bekendtgørelse om Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse.

Stk. 3. GI, GM og GRI bevarer ligeledes deres placering som institutter under Københavns Universitets Naturvidenskabelige Fakultet med de deraf følgende forsknings-, undervisnings- og musealeforpligtelser med hjemmel i lov om universiteter.

Stk. 4. DLC er et grundforskningscenter med reference til Danmarks Grundforskningsfond og i administrativ henseende en del af GEUS i henhold til centerkontrakt indgået 23.3.1999 mellem Danmarks Grundforskningsfond, Københavns Universitet og GEUS.

Til top


Kapitel 5
Samarbejdsområder

§ 7

Stk. 1. Geocentrets parter samarbejder om opgaver af fælles interesse vedr. geovidenskabelig forskning med henblik på en optimal udnyttelse af parternes kompetencer og ekspertiser, både nationalt og internationalt.

Stk. 2. Det faglige spektrum omfatter geovidenskaberne i bred forstand herunder såvel naturvidenskabelige som socioøkonomiske fagområder, samt samspillet herimellem.

Stk. 3. Der kan indgås aftaler om, at GEUS og DLC bidrager med opgaveløsning på undervisningsområdet, herunder forskeruddannelsen, og at universitetsinstitutterne bidrager med ekspertise ved løsning af rådgivningsopgaver for myndigheder og erhvervslivet.

Stk. 4. Deltagerne koordinerer deres indsats vedr. formidling af forskningsresultater, dels hvad angår videnskabelige publikationer i deltagernes videnskabelige serier, dels vedr. generel formidling til offentligheden i parternes populærvidenskabelige publikationer. Denne bestemmelse indebærer ingen begrænsninger i forskernes frie publiceringsret.

Til top


Kapitel 6
Chefkollegiets opgaver, kompetence og sammensætning

§ 8

Stk. 1. Deltagernes samarbejde i Geocentret koordineres og ledes af et chefkollegium. Chefkollegiet skal således planlægge og koordinere fælles strategier samt initiere og stimulere fælles projekter mellem deltagerne indenfor rammerne af denne statut.

Stk. 2. Chefkollegiet har derudover følgende opgaver indenfor de beføjelser, der til enhver tid er delegeret til deltagerne i Geocentret:

 • At forhandle og indgå bindende og langsigtede aftaler mellem deltagerne på forsknings-, undervisnings- og rådgivningsområdet indenfor rammerne af Geocentrets formål. Aftaler af principiel og overordnet karakter godkendes af deltagernes kompetente organer.
 • At sikre udmøntning, opfølgning og justering af indgåede aftaler.
 • At tilrettelægge det konkrete samarbejde omkring de fysiske rammer, herunder drift af laboratorier, instrumentfællesskab, mødelokaler, auditorier, kantine, bibliotek mv., samt at udstikke retningslinier for den daglige koordination af driften af Geocentret.
 • At fastlægge opgaver og ressourcer for chefkollegiets sekretariatsbetjening, jfr. §10.
 • At udarbejde strategiske mål for den fælles faglige udvikling og definere projekter til fremme heraf.

Stk. 3. Chefkollegiet tillægges den kompetence, som vedkommende kompetente organer, jfr. §4, stk. 3, er enige om at overføre til chefkollegiet. Udvidelse af chefkollegiets ansvar og opgaver kan ske efter beslutning i deltagernes respektive kompetente organer.

Stk. 4. Chefkollegiet tilser at samarbejdet udøves indenfor rammerne af de love og øvrige bestemmelser, som deltagerne er omfattet af. Chefkollegiet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. I princippet kan beslutninger i chefkollegiet på grund af de deltagende institutioners selvstændighed kun ske ved consensus. Ved uenighed af væsentlig karakter rejses spørgsmålet af de enkelte medlemmer i deres respektive kompetente organer.

§ 9

Stk. 1. Chefkollegiet sammensættes udfra et paritetsprincip mellem universitet og sektorforskningsinstitution.

Stk. 2. Chefkollegiet består herefter af 5 medlemmer:

 • Institutlederen for GRI.
 • Institutlederen for GI.
 • 2 medlemmer af GEUS’ direktion, som GEUS selv udpeger.
 • 1 medlem udpeget af Ministeriet for videnskab, teknologi og innovation efter indstilling fra chefkollegiet og efter godkendelse af GEUS’ bestyrelse og Københavns Universitets Naturvidenskabelige Fakultet.

Stk. 3. Chefkollegiet udpeger selv sin formand for mindst et år ad gangen ved simpelt flertal.

Stk. 4. Lederne af henholdsvis GM og DLC tilforordnes chefkollegiet, hvilket indebærer, at de har taleret, men ikke stemmeret. Chefkollegiet kan ikke indgå bindende aftaler eller træffe bindende afgørelser, som forpligter DLC eller GM imod deres ønsker.

Til top


Kapitel 7
Sekretariatsbetjening

§ 10

Stk. 1. Deltagerne stiller sekretariatsbistand til rådighed for chefkollegiet efter nærmere aftale i chefkollegiet. Sekretariatets opgaver og udgifter til dets drift fastlægges af chefkollegiet, og det daglige arbejde ledes af chefkollegiets formand.

Stk. 2. En medarbejder, som udfører sekretariatsbistand for chefkollegiet, bevarer ansættelsesforholdet til den institution, som medarbejderen kommer fra, og er således omfattet af de til enhver tid gældende regler og aftaler for personalet på den pågældende institution.

Til top


Kapitel 8
Økonomi

§ 11

Stk. 1. Udgifter til sekretariatsbetjeningen afholdes af samtlige deltagere i Geocentret med 50 % til GEUS og 50% til Københavns Universitets institutioner efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle mellem GI, GRI og GM.

Stk. 2. Midler, der tilføres Geocentret til finansiering af overordnede fællesaktiviteter, administreres af enten Københavns Universitet eller GEUS efter nærmere aftale i chefkollegiet. Den overordnede disponering af sådanne midler aftales i chefkollegiet indenfor de givne bevillingsforudsætninger.

Til top


Kapitel 9
Parternes optræden og ansvar udadtil

§ 12

Stk. 1. Geocentret skal have sit eget logo og præsentationsmateriale. Det skal af præsentationsmaterialet klart fremgå, at Geocentret består af selvstændige deltagere. Beslutning om udformningen og brugen heraf træffes i chefkollegiet.

Stk. 2. Deltagerne anvender generelt deres eget individuelle brevpapir m.v. Deltagerne anfører dog på brevpapir og andet præsentationsmateriale, at deltageren indgår i Geocentret.

Stk. 3. Geocentret har eget brevpapir, hvoraf det fremgår, hvem der indgår i Geocentret. Benyttelsen af brevpapiret er begrænset til de deltagende institutioners ledelser, eller andre af chefkollegiet skriftligt bemyndigede personer.

Stk. 4. Geocentret har en selvstændig hjemmeside med links til de enkelte parters hjemmesider. Sekretariatet er ansvarlig for løbende opdatering af hjemmesiden.

§ 13

Stk. 1. Geocentret er ikke en selvstændig juridisk enhed. Der kan ikke indgås bindende aftaler med eksterne parter i Geocentrets navn. Ingen af Geocentrets deltagere kan selvstændigt ved aftale eller på anden måde forpligte de øvrige deltagere i Geocentret, med mindre der foreligger udtrykkelig bemyndigelse hertil fra de kompetente organer. Aftaler med eksterne parter, der skal forpligte alle Geocentrets deltagere, kan alene indgås af samtlige deltagere i fællesskab eller ved fuldmagt.

Til top


Kapitel 10
Ikrafttræden, godkendelse og ændringer af statutten

§ 14

Stk. 1. Denne statut træder i kraft 1. april 2002.

Stk. 2. Denne statut er vedtaget af deltagernes respektive kompetente organer og for GEUS’ vedkommende tiltrådt af Miljøministeriet og for DLC's vedkommende tiltrådt af Danmarks Grundforskningsfond.

Stk. 3. Ændringer af statutten fremsættes af chefkollegiet og skal forelægges for de kompetente organer og de i stk. 2 nævnte instanser til godkendelse.

Stk. 4. Indtræden af nye deltagere i Geocentret og nedlæggelse af Geocentret skal behandles som en ændring af statutten, jf. ovenfor stk. 3. Eventuelt ophør af DLC som selvstændigt forskningscenter kræver dog ikke en statutændring.

Stk. 5. Såfremt en deltager ønsker at udtræde af Geocentersamarbejdet skal dette meddeles de øvrige deltagere med et skriftligt varsel på 6 måneder. En deltagers beslutning om udtræden træffes af de kompetente organer. For GEUS’ vedkommende tiltrædes bestyrelsens beslutning af Miljøministeriet. Inden en sådan beslutning træffes er deltagerne forpligtet til at søge eventuelle tvister eller uoverensstemmelser løst ved forhandling/mægling mellem parterne. Såfremt den udtrædende part administrerer midler, jfr. §11, stk. 2, skal disse midler overføres til en eller flere af de tilbageværende parter efter nærmere aftale.

København, den 2002

Underskrifter:

GEUS’ bestyrelse
Formand Per Buch Andreasen

Miljøministeriet
Departementschef Leo Larsen

Københavns Universitet
Rektor Linda Nielsen

Danmarks Grundforskningsfond
Direktør Ole Fejerskov

Til top

Grafik
© Geocenter Danmark Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38 14 20 00 E-mail:
Sidst ændret : Tirsdag 16. Sept., 2008
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!