Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Fakta om Geocenter Danmark"
http://geocenter.dk/om_os/fakta/index.html
Udskriftsdato: torsdag 16. august 2018 kl. 22:37
Sidst ændret: Marts 2014
© Geocenter København geocenter.dk


Fakta om Geocenter Danmark

Visioner | Idégrundlag | Formål | Forskningsprofil
Skitse af Geocenter
Skitse af Geocenter

Geocentret har til formål at skabe et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling på højt internationalt niveau.

Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet samt Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum.


Visioner for Geocenter Danmark

Til top

Idegrundlag for Geocenter Danmark


Den geovidenskabelige forskning og uddannelse spiller en afgørende rolle i samfundsudviklingen. Denne rolle er blevet stadig mere markant i takt med, at geovidenskaberne i de seneste årtier har gennemgået en rivende udvikling. Som konsekvens heraf er det geovidenskabelige område i Danmark både forsknings-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt et centralt fagområde, hvor forskningsinstitutioner, det private erhvervsliv, stat, amter og kommuner er aftagere af kandidater og ph.d.-uddannede.

Den geovidenskabelige forskning omfatter grundlæggende videnskabelige spørgsmål om Jordens opbygning og historie, kontinenternes drift, menneskets og den biologiske verdens udvikling, såvel som spørgsmål af afgørende betydning for samfundets velfærd og livsbetingelser.

Hertil hører forskning vedrørende jordskælv, vulkanisme, råstofressourcer, jordbundsforhold, vandressourcer samt kulturlandskabets struktur, forandring og urbanisering. Den geovidenskabelige forskning fortæller endvidere om de livsbetingelser, der har hersket under tidligere og andre klimatiske forhold fx svarende til dem, der kan forventes i forbindelse med en øget drivhuseffekt. I en tid hvor menneskets udnyttelse og påvirkning af Jorden og samspillet mellem mennesker og natur er global, er fagområdet blevet af central betydning for vor forvaltning af verdens ressourcer og miljø. Det danske rigsfællesskab i Danmark, Grønland og Færøerne strækker sig over store dele af den nordatlantiske region. Dette område med tilhørende kontinentalsokler er på størrelse med Europas fastland og har tilsvarende et energi- og råstofpotentiale af store dimensioner. Disse er for en stor dels vedkommende endnu uprøvede, men alligevel er Danmark Europas tredjestørste olieproducent. Danmarks intensive udnyttelse af landbrug og råstoffer samt udviklingen af industri, trafik og bebyggelse betyder, at den geologiske og geografiske viden om miljø og landskaber derunder disses sårbarhed er en vigtig forudsætning for både lands- regions- og lokalplanlægning.

Til top

Formål med Geocenter Danmark

Formålet med etableringen af Geocenter Danmark er at skabe et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling på højt internationalt niveau.

Samarbejdet i Geocentret skal:


Til top

Forskningsprofil af Geocenter Danmark


Geocentrets institutioner spænder over et vidt spektrum af geovidenskabelige fagområder. Med etableringen af Geocentret vil de forskningsmæssige tyngdepunkter være:

Der er tale om geovidenskabelige fagområder, som har den største samfundsmæssige interesse bl.a. i forbindelse med mineral- og kulbrinteefterforskning, sikring af rent drikkevand, råstofforsyning, klimaets udvikling, miljøovervågning og -planlægning samt by- og landskabsplanlægning. Det er områder, hvor samfundet har en afgørende interesse i at få den mest kvalificerede forskning og rådgivning, samt at de kandidater m.v., der uddannes, har den mest relevante og kompetente uddannelse.

Geocentret vil primært bindes sammen af en fælles forskningsindsats, herunder fælles benyttelse af højt specialiserede laboratorier og andre forskningsfaciliteter på et højt internationalt niveau.

Geocentrets samfundsmæssige forskningsprofil kan beskrives med følgende overskrifter

Energi og råstoffer
Efterforskning, fund, indvinding, oplagring, forvaltning.

Landskab, miljø og vandets kredsløb
Landskabets udnyttelse, landskabspleje, jordbund, næringsstofferne og grundvandets bevægelser og tilstand.

Klimaudvikling i geologisk perspektiv
Skiftende klima og skiftende havstrømme igennem lange tidsrum, indlandsisen, havniveauændringer. Kulturlandskabet
Landbrugsgeografi, by- og bebyggelsesgeografi og fysisk planlægning. Kulturlandskabets historie.

Til top